Werken tijdens de behandeling

De vragen en antwoorden hieronder gelden enkel voor werknemers. De arbeidsongeschikte zelfstandige en de arbeidsongeschikte die werkt in statutair verband of werk verricht op een andere grond dan de arbeidsovereenkomst, komen hier niet aan bod.

Mag ik tijdens de behandeling een betalende activiteit verrichten?

In principe moet je, om als arbeidsongeschikt erkend te worden en te blijven, alle activiteiten stopgezet hebben. Ongeacht de oorzaak van je ziekte kan de adviserend arts van het ziekenfonds echter de toestemming geven om een aan je gezondheidstoestand aangepaste activiteit uit te oefenen, hetzij bij de eigen werkgever, hetzij bij een andere werkgever.

Je moet dus toestemming aanvragen aan de adviserend arts van het ziekenfonds. Vraag het juiste formulier daarvoor bij je ziekenfonds.
Als het om een betalende activiteit gaat, kan dit immers een weerslag hebben op je ziekte- en invaliditeitsuitkering. Je moet echter niet wachten op de toestemming van de adviserend arts om de betalende activiteit aan te vatten. Die toestemming kan ook achteraf gegeven worden. De toestemming moet wel ten laatste op de werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan de werkhervatting worden aangevraagd. Daarnaast kan de adviserend arts deze toestemming ook geven nadat hij in het kader van het re-integratietraject het re-integratieplan van de arbeidsarts (ook preventieadviseur-arbeidsarts genoemd) heeft ontvangen.  

Na je aanvraag zal de adviserend arts nagaan of de activiteit geen gevaar inhoudt voor je gezondheidstoestand en of je minstens 50 % arbeidsongeschikt blijft op medisch vlak (lees meer). Geeft hij jou toestemming, dan ontvang je hiervan een schriftelijke goedkeuring.

Je moet er wel rekening mee houden dat het uitoefenen van een toegelaten betaalde activiteit (het ontvangen van loon, niet het ontvangen van een kostenvergoeding) een weerslag heeft op het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het ziekenfonds kan jou informeren omtrent jouw concrete situatie.

Mag ik tijdens de behandeling vrijwilligerswerk doen?

Niet alleen voor betaalde activiteiten, maar ook voor vrijwilligerswerk heb je de goedkeuring nodig van de adviserend arts van het ziekenfonds. Na je aanvraag zal deze nagaan of het vrijwilligerswerk verenigbaar is met je gezondheidstoestand. Bovendien mag het vrijwilligerswerk geen schade berokkenen aan je werkgever (bijv. als gevolg van een concurrerende activiteit). In geval van twijfel vraag je dan ook het best de schriftelijke toestemming van je werkgever.

Het ontvangen van een kostenvergoeding voor deze activiteiten heeft geen gevolgen voor je uitkering (het bedrag van de kostenvergoeding moet natuurlijk wel overeenstemmen met de gemaakte onkosten).

Ik kan werken, maar dat loopt nog niet zoals vroeger. Is er een premie die mijn rendementsverlies kan compenseren?

Ja, dat is de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP), een ondersteuningspremie voor je werkgever ter compensatie van de impact die een arbeidsbeperking zoals kanker heeft op het functioneren in je job. De premie bestaat ook voor zelfstandigen. Meer info over de VOP

Kan ik een zelfstandige activiteit opstarten tijdens mijn periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit?

Ja, het is mogelijk om een nieuwe zelfstandige activiteit op te starten, maar alleen na toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds. Vraag je ziekenfonds om het formulier om een zelfstandige activiteit op te starten, vul het in en bezorg het aan de adviserend arts.

Er zijn twee mogelijkheden:

  • Je krijgt een arbeidsongeschiktheids- of een invaliditeitsuitkering op basis van een minstens halftijdse vroegere tewerkstelling? Dan zul je zelfstandige in bijberoep zijn.
  • Je krijgt een arbeidsongeschiktheids- of een invaliditeitsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling die minder dan halftijds was? Dan zul je worden ingeschreven als zelfstandige in hoofdberoep.

De inkomsten uit deze zelfstandige arbeid kunnen een impact hebben op de hoogte van de arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering. Vraag dat goed na bij je ziekenfonds.

Lees dit verhaal

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 27/03/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op