Verplichtingen na afloop van de arbeidsongeschiktheid

Overzicht van alle juridische vragen over verplichtingen na afloop van de arbeidsongeschiktheid waarmee (ex-)kankerpatiënten geconfronteerd kunnen worden in het kader van hun werk(hervatting). De wetgeving rond werkhervatting kan complex en onoverzichtelijk zijn, en is vaak in zeer ontoegankelijke taal geschreven. Onze antwoorden moeten je in staat stellen toch de juiste informatie te vinden.

De vragen (en antwoorden) zijn beperkt tot het werknemersstatuut. De arbeidsongeschikte zelfstandige en de arbeidsongeschikte die werkt in statutair verband of werk verricht op een andere grond dan de arbeidsovereenkomst, komen hier niet aan bod.

Wat zijn mijn verplichtingen als werknemer na afloop van mijn arbeidsongeschiktheid? En die van mijn werkgever?

Na afloop van je arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht om jou opnieuw tewerk te stellen, en hierbij de arbeidsovereenkomst te respecteren. Dat wil zeggen dat hij je 'het overeengekomen werk', zoals in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen of zoals bepaald is in het re-integratieplan, moet laten hervatten onder de voorwaarden die golden voor de arbeidsongeschiktheid. Zelf ben je ook verplicht de arbeidsovereenkomst opnieuw uit te voeren onder deze voorwaarden.

Je dient het werk spontaan te hervatten na afloop van de arbeidsongeschiktheid. Je werkgever hoeft je hiervoor niet uit te nodigen. De werkhervatting moet in principe ook niet aangekondigd worden, omdat de periode van arbeidsongeschiktheid op voorhand vaststaat. Maar dat neemt niet weg dat je dit, met het oog op de persoonlijke verhoudingen met je werkgever, wel informeel kunt doen. 

Er bestaat wel aanmeldingsplicht bij je ziekenfonds. Wanneer je het werk hervat, moet je, uiterlijk binnen de acht dagen na afloop van de arbeidsongeschiktheid, een bewijs van werkhervatting van de werkgever overmaken aan het ziekenfonds. De werkgever kan dit ook doen via de website van de sociale zekerheid.

Kan ik mijn werk hervatten voor het einde van mijn arbeidsongeschiktheid?

Als je je in staat acht om het werk te hervatten voor het einde van je arbeidsongeschiktheid (zoals vermeld op het medisch attest van de behandelend arts), dan kun je dat in principe doen (zie ook vraag 'Vanaf wanneer word ik arbeidsongeschikt?'). De werkgever heeft de plicht om je opnieuw te laten werken onder dezelfde voorwaarden als deze voor de arbeidsongeschiktheid.

De werkgever moet er echter ook als een goed huisvader op toezien dat de arbeid in passende omstandigheden (met het oog op de veiligheid en gezondheid) wordt uitgevoerd. Niet enkel ten aanzien van jou, maar ook ten aanzien van je collega's. Hij kan zich dus de vraag stellen of je in staat zult zijn om het werk voortijdig te hervatten, maar hij is niet bekwaam om hierover te oordelen. Deze beoordeling komt enkel een arts toe.

Wanneer je geconfronteerd wordt met twijfel van je werkgever omtrent je arbeidsgeschiktheid, kun je je goodwill tonen door spontaan een "bezoek voorafgaand aan de werkhervatting" aan te vragen bij je arbeidsarts (ook preventieadviseur-arbeidsarts genoemd). Je zou ook een attest van je behandelend arts kunnen voorleggen. De werkgever kan echter geen "bewijs van genezing" eisen.

De werkgever van zijn kant kan, vóór de werkhervatting, een beroep doen op een controlearts die jou aan een onderzoek kan onderwerpen. En wanneer je onderworpen bent aan het verplicht gezondheidstoezicht, moet je je voor de werkhervatting laten onderzoeken door de arbeidsarts.

Je kunt daarnaast ook zelf het initiatief nemen om een re-integratietraject op te starten. Dat initiatief kan ook uitgaan van je behandelend arts (enkel bij jouw akkoord), de adviserend arts van het ziekenfonds en van de werkgever. Lees meer over de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 01/02/2023 om 14:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op