Sociale voorzieningen: Loopbaanonderbreking voor de zorg van een zieke

Een overzicht van de maatregelen voor de loopbaanonderbreking voor de zorg van een zieke.

Voor medische bijstand aan een zieke

‘Loopbaanonderbreking voor medische bijstand’ is volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking om bijstand te verlenen aan een gezins- of familielid dat ernstig ziek is. Elke bijstand die noodzakelijk is voor het herstel van de patiënt, hetzij sociaal, familiaal of emotioneel alsook de verzorging, komt in aanmerking. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) voorziet een onderbrekingsuitkering voor de volledige duur van de loopbaanonderbreking.
Aanvragen bij de werkgever en bij de RVA voor de onderbrekingsuitkering.

Bijzonderheden

Het recht op loopbaanonderbreking voor medische bijstand is afhankelijk van de sector en het statuut waarin de aanvrager tewerkgesteld is. 
Deze specifieke vorm van loopbaanonderbreking mag normaal niet geweigerd worden. In kleine ondernemingen met ten hoogste 10 werknemers is het recht wel afhankelijk van de goedkeuring van de werkgever.

Extra aanmoedigingspremie

Wie tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, kan naast de onderbrekingsuitkering van de RVA een extra aanmoedigingspremie krijgen van de Vlaamse overheid. De regeling verschilt naargelang de sector waar iemand tewerkgesteld is. Lees meer op werk.be

Zorgverlof voor één week

Werknemers kunnen hun arbeidsovereenkomst schorsen voor één week, verlengbaar met nog een week, om te zorgen voor hun kind dat in het ziekenhuis moet worden opgenomen wegens een zware ziekte. Het gaat om een versoepeling van het normale zorgverlof, waar de minimumduur een maand bedraagt. De werkgever kan dit recht niet weigeren of uitstellen. Als de werknemer dit zorgverlof opneemt, heeft hij/zij recht op een RVA-uitkering van ongeveer 160 euro netto per week.

In het kader van palliatief verlof

‘Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof’ of kortweg ‘Palliatief verlof’ is de volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking om palliatieve zorg toe te dienen. Onder palliatieve zorg verstaat men elke vorm van bijstand (medisch, sociaal, administratief en psychologisch) en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in de terminale fase van hun leven bevinden.

Een familieband met de patiënt is niet vereist, enkel een attest van de behandelende arts van de patiënt waaruit blijkt dat u bereid bent om palliatieve verzorging te verstrekken.

Palliatief verlof kan één maand + verlengbaar met nog twee keer één maand opgenomen worden. De RVA voorziet een maandelijkse vergoeding. Palliatief verlof is voor de meeste werknemers een recht.

Alles over de aanvraagprocedure voor palliatief verlof, de mogelijke stelsels van onderbreking (voltijds, halftijds, vermindering met 1/5) en de uitkeringen vindt u bij de RVA. Nieuwe aanvragen doen, uw dossier raadplegen en opvolgen kunt u doen via www.socialsecurity.be. Met de toepassing Break@Work kunt u berekenen hoeveel loopbaanonderbreking u nog kunt opnemen, en wat het bedrag van uw uitkering zou zijn.

Bijzonderheden

Zowel tijdens als na de onderbreking blijft de werknemer zijn rechten op sociale zekerheid behouden. Dat betekent bijv. dat wie ontslagen wordt tijdens palliatief verlof, recht heeft op een volwaardige opzegvergoeding.
Daarenboven telt loopbaanonderbreking in het kader van palliatieve verzorging niet mee voor het berekenen van de maximumduur voor gewone loopbaanonderbreking of voor tijdskrediet.

Extra aanmoedigingspremie

Wie tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, kan naast de onderbrekingsuitkering van de RVA een extra aanmoedigingspremie krijgen van de Vlaamse overheid. De regeling verschilt naargelang de sector waar iemand tewerkgesteld is. Lees meer op werk.be

Palliatief verlof voor zelfstandigen

Naar analogie met de privésector wordt het recht op uitkering ook toegekend aan zelfstandigen die palliatieve zorg geven aan een kind of aan hun partner. Elke zelfstandige kan voor een periode van minimaal vier opeenvolgende weken en maximaal drie opeenvolgende maanden zijn of haar activiteit stopzetten. Lees hier wat het palliatief verlof voor zelfstandigen inhoudt en hoe u het aanvraagt.