Sociale voorzieningen rond werken en kanker

Een overzicht van de sociale voorzieningen rond werken en kanker.

Arbeidsongeschiktheid

Wanneer een loontrekkende of zelfstandige door een ziekte niet kan werken, heeft hij recht op een vervangingsinkomen (behalve wanneer het om een beroepsziekte of een arbeidsongeval gaat). De regelingen en uitkeringen verschillen voor werklozen, werknemers en zelfstandigen.

 • Werknemers die arbeidsongeschikt zijn, hebben eerst recht op een gewaarborgd loon uitbetaald door de werkgever. Nadien ontvangen zij een uitkering van het ziekenfonds, berekend in functie van de duur van de ongeschiktheid, de gezinstoestand en het loon. De aangifte bij het ziekenfonds moet gebeuren binnen de veertien dagen voor een arbeider en binnen de maand voor een bediende. Bekijk de voorwaarden voor werknemers. Of bekijk hoe de berekening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering gebeurt.
 • Werklozen ontvangen een uitkering berekend in functie van de duur van de ongeschiktheid, de gezinstoestand en de werkloosheidsvergoeding. De aangifte bij het ziekenfonds dient te gebeuren binnen de twee dagen.
  Voorwaarden en uitkeringen voor werklozen
 • Zelfstandigen ontvangen een vast dagbedrag, dat varieert in functie van de gezinssituatie. Ze hebben recht op een uitkering vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid op voorwaarde dat die ongeschiktheid minstens acht dagen bedraagt. Voor de start van deze minimumtermijn wordt gekeken naar de datum op het medisch getuigschrift van de arts die de ongeschiktheid vaststelt. Het loont dus voor zelfstandigen om zo snel mogelijk naar de dokter te gaan bij ziekte. De aangifte van arbeidsongeschiktheid bij het ziekenfonds moet gebeuren binnen de zeven kalenderdagen.
  Voorwaarden en uitkeringen voor zelfstandigen

Het feit dat jouw inkomen uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering bestaat, heeft ook een impact op je belastingfactuur. Gezien er hierop veel minder inhoudingen gebeuren dan op bijv. je loon als werknemer, zul je waarschijnlijk in het volgende jaar een hogere afrekening krijgen van de belastingen dan voorheen. Om hierop te anticiperen, kun je voorafbetalingen doen. Hierbij krijg je ook een belastingvermindering. Telkens wanneer je een voorafbetaling doet, wordt een bonus toegevoegd aan het betaalde bedrag. Hoe hoger het bedrag dat je vooraf betaalde, hoe hoger de bonus en hoe minder belastingen je dus zult moeten betalen. De overheid raadt aan om elk kwartaal 25 procent van het geschatte belastingsupplement vooraf te betalen. Lees meer over voorafbetalingen bij de belastingen.

Invaliditeit

Na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid beslist de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV of je invalide bent of niet. Indien dit het geval is, heb je recht op een invaliditeitsuitkering.

Net zoals bij de arbeidsongeschiktheidsuitkering, heeft ook het feit dat je een invaliditeitsuitkering ontvangt een impact op je belastingfactuur. Gezien er hierop veel minder inhoudingen gebeuren dan op bijv. je loon als werknemer, zul je waarschijnlijk in het volgende jaar een hogere afrekening krijgen van de belastingen dan voorheen. Om hierop te anticiperen kun je voorafbetalingen doen. Hierbij krijg je ook een belastingvermindering. Telkens wanneer je een voorafbetaling doet, wordt een bonus toegevoegd aan het betaalde bedrag. Hoe hoger het bedrag dat je vooraf betaalde, hoe hoger de bonus en hoe minder belastingen je dus zult moeten betalen. De overheid raadt aan om elk kwartaal 25 procent van het geschatte belastingsupplement vooraf te betalen. Meer lezen over voorafbetalingen bij de belastingen

Tijdige aangifte

Belangrijk is dat je tijdig en correct aangifte doet van arbeidsongeschiktheid bij je ziekenfonds. Opgelet: soms is die termijn érg kort. Te rekenen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid hebben:

 • bedienden: 28 kalenderdagen
 • arbeiders: 14 kalenderdagen
 • zelfstandigen: 14 kalenderdagen
 • werklozen/na ontslag uit ziekenhuis/bij herval: 48 uur.

Toelage bij arbeidsongeschiktheid – hulp van anderen

Als je voor bepaalde taken in het dagelijks leven hulp van anderen nodig hebt, kun je, bovenop je ziekte-uitkering, een aanvullende vergoeding ‘Hulp van derden’ krijgen. Je moet

 • minstens drie maanden arbeidsongeschikt zijn
 • een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgen
 • ernstig zorgbehoevend zijn
 • en niet meer dan drie maanden in een ziekenhuis, woonzorgvoorziening (ROB, RVT) of PVT verblijven. Na ontslag wordt de toelage opnieuw uitbetaald.

Het RIZIV heeft meer informatie voor werknemers, werklozen, zelfstandigen en mijnwerkers die door een ziekte of een ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer kunnen werken en recht kunnen hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Zelfstandige ondernemers in moeilijkheden

Zelfstandige ondernemers van wie de onderneming in moeilijkheden zit, of die failliet zijn, vinden meer informatie bij de vzw Dyzo. Dyzo kan ondernemers begeleiden, ondersteuning geven door tussenpersonen ...

Gedeeltelijke werkhervatting

Zolang iemand een uitkering van het ziekenfonds krijgt, is hij officieel werkonbekwaam. Zomaar aan de slag gaan zonder toestemming, kan financieel zware gevolgen hebben: je kunt er al je uitkeringen door kwijtraken. Er bestaat echter wel een systeem van ‘toegelaten arbeid’ of ‘progressieve tewerkstelling’. Dat biedt mogelijkheden voor mensen die weer aan de slag willen na een periode van arbeidsongeschiktheid, maar voor wie voltijds werken nog niet of niet meer mogelijk is. Je behoudt hiermee het recht op een uitkering van het ziekenfonds naast het loon van je werkgever. Ook voor een werkgever kan dit een interessant systeem zijn, want voor wie tewerkgesteld is binnen dit systeem, hoeft de werkgever geen gewaarborgd loon uit te betalen bij ziekte. Als je ziek bent, zal het ziekenfonds je volledige ziekte-uitkering terugbetalen.

Nieuw

Elke arbeidsongeschikte werknemer die het wenst, kan zijn beroepsactiviteit gedeeltelijk hervatten zonder de voorafgaande toestemming van de raadgevende arts. De arbeidsongeschikte werknemer kan weer gedeeltelijk gaan werken door op de vooravond van zijn werkhervatting zijn adviserend arts te verwittigen. Hij hoeft daarvoor niét te wachten op een afspraak of toestemming vooraf van deze arts. De toestemming blijft wel nodig, maar het is niet een eerste vereiste voor de gedeeltelijke herneming van de beroepsactiviteit. Vraag meer uitleg aan je ziekenfonds.

Individueel maatwerk

'Individueel maatwerk' voor werknemers en zelfstandigen is een vorm van financiële ondersteuning voor als je arbeidsbeperking of een gezondheidsprobleem een invloed heeft op je functioneren in je job. Zo verhogen je kansen op de arbeidsmarkt. 

Meer informatie

 • Dienst arbeidshandicapspecialisatie van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling): het loont om informatie in te winnen bij de VDAB. Zij hebben een dienst ‘arbeidshandicapspecialisatie’, die samen met jou kan kijken wat er mogelijk is, en ook kan vertellen of er bijvoorbeeld speciale projecten lopen voor omscholing naar een nieuw beroep. Hier vind je contactgegevens van de dienst arbeidshandicapspecialisatie.
 • Heb je het moeilijk om een job te vinden en zou je graag extra ondersteuning krijgen? Dan is trajectbegeleiding misschien iets voor u. De VDAB biedt jobbegeleiding op maat aan en zet jou op weg in je zoektocht naar werk.
 • Rentree organiseert gratis infomomenten over werken na kanker. Als er op dit moment infomomenten lopen, vind je de data en plaatsen in de activiteitenagenda (filter op Organisatie > Rentree).
 • Brochure ‘Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht’. Een uitgave van het Vlaams Patiëntenplatform. Geeft een antwoord op vragen als ‘Wat is de opdracht van deze arts?’, ‘Wanneer krijg je te maken met deze arts?’, ‘Hoe kun je een klacht melden?’ en ‘Hoe kun je in beroep gaan als je niet akkoord gaat met zijn beslissing?’.
 • Brochure ‘Wat nu gedaan? Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening’ van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). Met specifieke tips over wat je in welke situatie het beste kunt doen.
 • Werk(hervatting) en kanker

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 04/12/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op