Levensverzekering

Een levensverzekering biedt de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen of om te zorgen voor een kapitaal voor uw naasten in geval van overlijden (ook wel een ‘overlijdensverzekering’ genoemd).

Er zijn ook gemengde levensverzekeringen, die tezelfdertijd een aanvullend pensioen opbouwen en een overlijdenskapitaal waarborgen aan uw familie als u vóór het einde van het contract overlijdt.

Mogelijke problemen

Het wordt moeilijker om nog - nadat u kanker (gehad) hebt - een overlijdensverzekering af te sluiten. In sommige gevallen zal het onmogelijk worden.

Tips

  • Antwoord naar waarheid: antwoord naar waarheid op de vragen uit de medische vragenlijst van de verzekeraar en verzwijg in die vragenlijst geen elementen waarvan u redelijkerwijze moet weten dat ze, voor de verzekeraar, van invloed kunnen zijn voor dat type verzekering. Er ontstaan immers problemen als de verzekeraar later ontdekt dat u relevante informatie niet hebt meegedeeld. Lees hier meer over wat u wel moet en niet hoeft te vertellen
  • De levensverzekeringsovereenkomst wordt na één jaar (of minder, afhankelijk van wat er in de overeenkomst bepaald is) onbetwistbaar. Na die periode kan de verzekeraar het onopzettelijk verzwijgen van gegevens niet meer inroepen om de overeenkomst te wijzigen of de uitbetaling van een uitkering te beperken. Opgepast! Bij wie opzettelijk gegevens verzwijgt, kan de verzekeraar wel weigeren om een uitkering te betalen.

  • Wat er zich later, nadat een correct gesloten verzekeringsovereenkomst in werking getreden is, voordoet of heeft voorgedaan, hoeft u niet te melden aan uw verzekeraar als het over levens- of andere persoonsverzekeringen gaat. Als de diagnose ‘kanker’ valt nádat deze levensverzekering in werking getreden is, kan de maatschappij niet zeggen dat u opzettelijk dingen verzwegen hebt of onopzettelijk niet correct geantwoord hebt.

Een voorbeeld, over het belang van een correct ingevulde medische vragenlijst:

'Mijn echtgenote kreeg 10 jaar geleden borstkanker. Na een periode van ziekte was zij aan de beterhand en ze werd genezen verklaard. Vijf jaar geleden onderschreef zij een levensverzekering. Maar ze overleed vorig jaar aan uitzaaiingen van haar borstkanker. De maatschappij weigert over te gaan tot betaling aangezien mijn echtgenote op de vragenlijst niet had vermeld dat zij enkele jaren voordien aan borstkanker had geleden, gewoon omdat zij zichzelf als genezen beschouwde.'

  • Zowel voor een schuldsaldoverzekering als voor levensverzekeringen in het algemeen geldt dat u het best bij verschillende maatschappijen probeert. Misschien kunt u zich tijd en ergernis besparen door via een onafhankelijk tussenpersoon te werken. Hebt u een goede prognose en krijgt u een verzekering te pakken, maar duurder dan gewoonlijk, probeer dan met de maatschappij te onderhandelen en vast te leggen dat u na één (of twee) jaar een herziening van het risico krijgt. Zoek hiervoor steun bij uw behandelend specialist, die bereid is met de verzekeraar in discussie te gaan. U kunt dan ook het best laten vastleggen dat uw gestegen leeftijd bij de herziening niet in rekening mag gebracht worden.