Hospitalisatieverzekering

De hospitalisatieverzekering is een verzekering die de kosten terugbetaalt bij eventuele ziekenhuisopname, naast datgene wat de verplichte ziekteverzekering ten laste neemt. Een opname kan veel kosten teweegbrengen zoals: de kosten van (eenpersoons)kamer, geneesmiddelen, honoraria, bijkomende medische kosten, gebruik en onderhoud van medisch materiaal ...

De hospitalisatieverzekering kan ook de voor- en nabehandelingskosten dekken (maar die zijn vaak gelimiteerd in de tijd). In veel gevallen dekt de polis ook de ambulante (buiten het ziekenhuis) kosten voor een reeks van zware ziektes, waaronder kanker. Kijk echter goed uit want er zijn grote verschillen tussen de polissen! Er zijn bijv. nog polissen op de markt die de voor- en nabehandelingskosten niet dekken. 

De meeste casussen op deze pagina gaan over private verzekeringen en private verzekeraars en niet over verzekeringen van de ziekenfondsen. Het loont (bijvoorbeeld voor hospitalisatieverzekering) zeker de moeite u te informeren bij uw ziekenfonds. Welke ziektekostenverzekeringen ze aanbieden, verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds, net als de bijdragen. De voornaamste ziektekostenverzekeringen zijn hospitalisatieverzekeringen; ambulante medische kosten, tandzorgverzekeringen. 

Private verzekeraars

Elke verzekerde heeft de garantie dat hij levenslang van zijn individuele hospitalisatieverzekering onder dezelfde voorwaarden zal blijven genieten, ook als hij chronisch ziek of gehandicapt wordt. De verzekeraar kan de polis dus niet opzeggen of een hogere premie vragen omdat een chronische ziekte of handicap is ontstaan. Verzekeraars kunnen de premie wel aanpassen aan de evolutie van de index (de algemene consumptie-index of een specifieke index voor de kosten van gezondheidszorg) en aan wijzigingen in het beroep of het statuut van de verzekerde.

Enkel de verzekerde zelf kan het verzekeringscontract jaarlijks opzeggen op de vervaldag van de premiebetaling. De wet bepaalt ook dat verzekeraars geen personen met een reeds bestaande chronische ziekte of handicap mogen weigeren voor ziektekostenverzekeringen. Maar verzekeraars mogen wel ziektekosten die volgen uit deze reeds bestaande aandoening uitsluiten van de verzekeringsdekking. Een document gevoegd bij uw verzekeringspolis moet duidelijk aangeven welke kosten uitgesloten zijn. De aangerekende premie voor een persoon met een chronische ziekte of handicap moet gelijk zijn aan de premie van eenzelfde persoon zonder chronische ziekte of handicap.

Voor geschillen i.v.m. de uitgesloten kosten kunt u terecht bij de Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering.

Ziekenfondsen

Ziekenfondsen bieden aan hun leden een facultatieve hospitalisatieverzekering aan (via een zogenaamde Maatschappij van Onderlinge Bijstand, MOB). De overeenkomst is levenslang, voor zover u lid blijft van hetzelfde ziekenfonds. Wanneer u verandert van ziekenfonds, moet u dus ook veranderen van hospitalisatieverzekering. Als u bij uw vorige ziekenfonds verzekerd was, kunt u vlot overstappen naar een gelijkaardige hospitalisatieverzekering bij uw nieuwe ziekenfonds. Hou er wel rekening mee dat u bij de hospitalisatieverzekering van uw nieuwe ziekenfonds met een wachttijd kan geconfronteerd worden als u nog niet lang aangesloten was bij de hospitalisatieverzekering van uw vorige ziekenfonds.

Ziekenfondsen weigeren hun leden geen hospitalisatieverzekering. In tegenstelling tot de privéverzekeringen, komt de hospitalisatieverzekering van de ziekenfondsen ook – zonder een hogere bijdrage – tussen in de kosten van een reeds bestaande aandoening (een aandoening die al bestond op het moment van het afsluiten van de polis). Er zijn dan wel enkele beperkingen. Bijvoorbeeld: voor een ziekenhuisverblijf omwille van een reeds bestaande aandoening, dekt de polis wel de kosten van een ziekenhuisverblijf op een gemeenschappelijke of een tweepersoonskamer, maar de supplementen in een eenpersoonskamer worden tijdelijk of definitief uitgesloten. Een geregeld bijgewerkte vergelijking van de beperkingen die hospitalisatieverzekeringen opleggen omwille van vooraf bestaande aandoeningen, vindt u op de website van het Vlaams patiëntenplatform.

Tot voor kort was de leeftijd voor aansluiting bij een ziekenfonds beperkt tot 65 jaar bij een ziekenfonds. Maar in 2014 lieten de ziekenfondsen deze leeftijdsgrens vallen. Meer informatie 

Individuele voortzetting van een private hospitalisatieverzekering

Aandachtspunt: De termijnen voor individuele voortzetting zijn kort. Hou daar rekening mee!

De individuele hospitalisatieverzekering

Elke verzekerde heeft de garantie dat hij levenslang en onder dezelfde voorwaarden van zijn individuele privéhospitalisatieverzekering kan genieten bij dezelfde verzekeraar, ook als hij chronisch ziek of gehandicapt wordt. Deze garantie geldt ook voor de partner en de kinderen die mee in de verzekering zijn opgenomen, ook als die bijv. het gezin of het ouderlijk huis verlaten. U moet uw verzekeringsmaatschappij schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen als iemand het gezin verlaat. De maatschappij moet dit gezinslid binnen de 30 dagen een aanbod doen onder dezelfde voorwaarden. Het gezinslid heeft 60 dagen de tijd om het aanbod al dan niet te aanvaarden.

Mogelijk probleem: wie verhuist naar het buitenland, loopt het risico om zijn polis niet te kunnen voortzetten.

De collectieve hospitalisatieverzekering via het werk

Wie een collectieve hospitalisatieverzekering heeft via de werkgever en die verzekering bij pensionering, ontslag, verandering van werkgever… individueel wil voortzetten, kan dat, zonder aanvullend medisch onderzoek en zonder nieuwe medische vragenlijst. De verzekeraar mag geen premiestijging vragen of andere voorwaarden opleggen als u in de loop van de collectieve hospitalisatieverzekering ziek bent geworden. Voorwaarde is wel dat u op het moment van het verlies van de dekking door de collectieve verzekering, minstens twee jaar onafgebroken aangesloten was bij een hospitalisatieverzekering.

Bij de individuele voortzetting kan de premie wel aangepast worden aan de leeftijd van de cliënt. Daardoor kan de premie hoog uitvallen. Er is wel een wettelijke mogelijkheid om deze hoge premie te vermijden of te beperken, door al tijdens de duur van het collectieve contract een bijkomende premie te betalen. Maar het nut van deze premie is betwistbaar.

Procedure voor individuele voortzetting

 • De werkgever brengt de verzekerde ex-werknemer ten laatste 30 dagen na het verlies van de collectieve verzekering schriftelijk of elektronisch op de hoogte van dit verlies en van de mogelijkheid om de overeenkomst individueel voort te zetten. Opgepast! De ex-werknemer wordt geacht om zelf de aangesloten gezinsleden op de hoogte te brengen van de mogelijkheid van een individuele voortzetting. Vooral in situaties waarin de relaties tussen gezinsleden niet zo goed zijn, kan dit problemen veroorzaken.
 • Vanaf het moment dat de verzekerde (ex-)werknemer op de hoogte gebracht is van de mogelijkheid van individuele voortzetting, hebben de (ex-)werknemer en zijn aangesloten gezinsleden 30 dagen om de verzekeraar schriftelijk of via e-mail op de hoogte te brengen van hun wens om de verzekering individueel voort te zetten. Die termijn is eenmaal verlengbaar met dertig dagen, op voorwaarde dat u de verzekeraar hierover informeert. 105 dagen na het verlies van het beroepsgebonden voordeel, verstrijkt de mogelijkheid tot individuele voortzetting definitief.
 • De verzekeraar heeft 15 dagen om de verzekerde en z’n aangesloten gezinsleden een verzekeringsaanbod te doen.
 • Vanaf de dag van de ontvangst van dit aanbod, beschikken de ex-werknemer en zijn aangesloten gezinsleden over 30 dagen om de verzekeraar schriftelijk of elektronisch te laten weten of ze het aanbod aanvaarden. Daarna vervalt het recht op individuele voortzetting. Hou dus altijd rekening met deze korte termijn!

Dit recht op individuele voortzetting geldt ook voor de partner en kinderen die mee verzekerd zijn: ook na een scheiding of als de kinderen het huis uit gaan, kunnen ze het recht op individuele voortzetting doen gelden. Ze hebben dan een termijn van 105 dagen om de verzekeraar schriftelijk of elektronisch op de hoogte te brengen van hun wens om het contract individueel voort te zetten. De procedure loopt verder zoals hierboven beschreven.

Mogelijke problemen

 • Mensen op leeftijd die nog geen verzekering hadden, raken moeilijk verzekerd gezien de zeer hoge premies; in vele gevallen kunt u ook niet meer verzekerd raken zodra u 65+ bent. Vele oudere mensen hebben daarenboven ook een medische voorgeschiedenis. Ziektes en aandoeningen die al bestonden voor het afsluiten van het contract worden zelden gedekt (uitzondering: verzekeringen via de ziekenfondsen!). Het is bijvoorbeeld mogelijk om nog een verzekering af te sluiten voor andere ziektes, maar bijvoorbeeld niet meer voor kanker.
 • Wie de collectieve hospitalisatieverzekering wil voortzetten, bijv. na zijn pensionering, kan voor een flinke prijsstijging op basis van leeftijd komen te staan. De mogelijkheid bestaat echter dat werknemers terwijl ze werken al een bijkomende premie betalen waarmee ze een individuele reserve aanleggen. Daardoor zal de premie op het moment dat u ze individueel wilt voortzetten, goedkoper zijn. Vraag ernaar bij uw werkgever. Maar het nut van deze individuele reserve is betwistbaar: als u van verzekeraar verandert, bijv. omdat u van werkgever verandert, kunt u de al opgebouwde reserve niet meenemen naar de nieuwe verzekeraar. Sommigen menen dat het interessanter is om het bedrag van deze individuele reserve op een spaarrekening te storten of verstandig te beleggen.
 • De terugbetaling van bepaalde medische kosten wordt meer dan eens ook geweigerd als deze kosten ook niet minstens gedeeltelijk terugbetaald worden door de verplichte ziekteverzekering. Bv.:
  'Ik kreeg al de kostprijs te horen voor mijn borstreconstructie: 5000 euro zelf te betalen. Navraag bij de hospitalisatieverzekering leerde dat dit bedrag niet zal terugbetaald worden omdat het "een overeenkomst is tussen patiënt en arts waar zij niet in tussen kunnen komen".'
 • De meeste polissen vermelden ook nadrukkelijk uitsluitingen, bijvoorbeeld voor fertiliteitsbehandelingen of niet-medische kosten (telefoon, dranken tijdens hospitalisatie…). Voor u een polis afsluit, is het daarom heel belangrijk goed na te gaan welke kosten gedekt worden. Ga bijvoorbeeld na of de polis ook de kosten van de ambulante zorgen en de daghospitalisaties dekt.
 • Tot twee jaar na de aansluiting kunnen verzekeraars moeilijk doen over symptomen van een ziekte of aandoening die vóór het contract al aanwezig geweest zouden zijn en binnen een periode van 24 maanden na het sluiten van een verzekeringscontract tot een diagnose leiden. De verzekeraar moet dan wel zelf bewijzen dat zich reeds onbetwistbare symptomen voorgedaan hadden op het ogenblik van het aangaan van de polis en dat de ziekte ook daadwerkelijk binnen die twee jaar vastgesteld werd.
  Na twee jaar kan de verzekeraar niet meer naar vooraf bestaande symptomen verwijzen.
 • Het gebeurt dat verzekeraars u, na enkele jaren van verzekeringsdekking, een nieuw contractvoorstel aanbieden. Opgelet, ga na of de kosten van vooraf bestaande aandoeningen, die opgetreden zijn na het afsluiten van het initiële contract, uitgesloten worden.
  Voorbeeld: iemand die een hospitalisatieverzekering heeft bij een privéverzekeraar krijgt onder het bestaande contract de kosten voor borstkanker terugbetaald. Na het afsluiten van een nieuw, goedkoper contract bij dezelfde verzekeraar, worden de kosten veroorzaakt door de borstkanker en de gerelateerde kosten (bv. uitzaaiingen) uitgesloten. Zij wordt nu, na herval, geconfronteerd met kosten die een gevolg zijn van deze borstkanker. Deze kosten worden niet meer terugbetaald binnen haar hospitalisatieverzekering.
 • Kijk uit als u verandert van hospitalisatieverzekering! Als u verandert, en u bent vóór de verandering ziek geworden, dan kan de verzekeraar de kosten verbonden aan die bestaande aandoening uitsluiten. Verzekeraars doen dit soms zelfs als u bij dezelfde maatschappij overschakelt naar een ander contract. De zoon van een vrouw met een uitgezaaide borstkanker meldde aan Kom op tegen Kanker het volgende probleem: 

  'Sinds vele jaren zijn mijn ouders verzekerd bij verzekeringsmaatschappij X. Op een bepaald ogenblik schakelden ze bij dezelfde maatschappij over naar een andere vorm van verzekering. In het contract van hun nieuwe verzekering staat dat alle tussenkomsten als gevolg van borstkanker in de toekomst  worden uitgesloten.'

Een voorbeeld van uitgesloten kosten

'De behandeling van mijn kanker bezorgt me verschillende bijwerkingen die vermeden worden of verzacht worden door bijkomende medicatie. Ik heb een hospitalisatieverzekering afgesloten om me in te dekken tegen de bijkomende kosten van die behandeling. Mijn verzekeraar betaalt medische kosten terug die "in rechtstreeks verband" staan met een ernstige ziekte, bijv. kanker. Maar de medicatie voor de nevenwerkingen van mijn kankerbehandeling zou volgens de verzekeraar niet in rechtstreeks verband staan met de ernstige ziekte. Het zou gaan om "producten voor bijkomende aandoeningen, in de hand gewerkt, maar niet veroorzaakt door de behandeling die lopende is voor de ernstige aandoening". Zelfs na verklaringen van de behandelend oncoloog die het verband met de ernstige ziekte aantoont, klampt de adviserend arts van de verzekeraar zich vast aan zijn oorspronkelijke beslissing.'

In dit voorbeeld is de motivatie om de kosten uit te sluiten erg betwistbaar. Het is dan aangewezen om de Ombudsman voor de Verzekeringen aan te spreken. 

Tips

Als u geen (goede) hospitalisatieverzekering krijgt bij een privéverzekeringsmaatschappij, probeer het alleszins bij uw ziekenfonds. De ziekenfondsen verzekeren al hun leden die daarom vragen. Een hospitalisatieverzekering bij een ziekenfonds is goedkoper dan bij een privéverzekeraar, maar dekt meestal ook minder. Ook de uitkeringen kunnen lager zijn.

 • De eerste jaren na uw aansluiting zal de tussenkomst voor kosten in verband met een bestaande chronische ziekte of handicap wel beperkt zijn, bijvoorbeeld worden de extra kosten verbonden aan een verblijf op een eenpersoonskamer uitgesloten. Zie het Vlaams Patiëntenplatform voor meer details.
 • Voor het indienen van kosten geldt een verjaringstermijn van drie jaar. U moet uw facturen of rekeningen van de behandelingskosten dus binnen de drie jaar na de behandeling aan uw verzekeraar bezorgen.
 • Heeft uw partner een hospitalisatieverzekering via het werk? Een patiënt meldde ons dat hij bij verschillende maatschappijen probeerde, maar geen individuele polis meer kreeg toen hij kanker had, maar dankzij de hospitalisatieverzekering van het werk van zijn vrouw toch mee kon aansluiten.
 • Let goed op de procedure en de (beperkte) tijd die u krijgt om een polis individueel te mogen voortzetten.
 • Naast de hospitalisatieverzekering zijn er ook nog andere privéziekteverzekeringen, zoals de privé-arbeidsongeschiktheidsverzekering (gewaarborgd inkomen), die bij ziekte of ongeval het verlies of de vermindering van beroepsinkomen dekt, de invaliditeitsverzekering, die een prestatie waarborgt in geval van ziekte en ongeval, de niet-verplichte privézorgverzekering die de kosten ten gevolge van het verlies van zelfredzaamheid dekt. De door de wet opgelegde bescherming die geldt voor de hospitalisatieverzekering geldt gedeeltelijk ook voor deze verzekeringen.
  Voor individuele polissen: de polis is levenslang; voortzetting is mogelijk als een medeverzekerd gezinslid het gezin verlaat of als iemand de dekking van een beroepsgebonden verzekering verliest; na twee jaar is de polis onbetwistbaar.
  Voor collectieve polissen: mogelijkheid om de polis individueel voort te zetten.