Hospitalisatieverzekering

De hospitalisatieverzekering is een verzekering die de kosten terugbetaalt bij eventuele ziekenhuisopname, naast wat de verplichte ziekteverzekering ten laste neemt. Welke vragen over hospitalisatieverzekeringen hebben mensen met kanker of welke problemen kunnen er zich voordoen bij wie kanker heeft gehad?

Wat dekt een hospitalisatieverzekering?

Een opname in het ziekenhuis kan veel kosten teweegbrengen zoals: de kosten van (eenpersoons)kamer, geneesmiddelen, honoraria, bijkomende medische kosten, gebruik en onderhoud van medisch materiaal, ... De hospitalisatieverzekering kan ook de voor- en nabehandelingskosten dekken, maar die zijn vaak gelimiteerd in de tijd. In veel gevallen dekt de polis ook de ambulante (buiten het ziekenhuis) kosten voor een reeks van zware ziektes, waaronder kanker.

Kijk echter goed uit want er zijn grote verschillen tussen de polissen. Er zijn bijvoorbeeld nog polissen op de markt die de voor- en nabehandelingskosten niet dekken. Daarnaast zijn er ook hospitalisatieverzekeringen die enkel een (beperkt) forfaitair bedrag per ligdag betalen, maar verder niets. Dit kan tot gevolg hebben dat u bij hospitalisatie nog veel kosten uit eigen zak moet betalen, zoals bijv. uw persoonlijk aandeel voor consultaties van artsen en andere zorgverleners, allerlei forfaitaire kosten die het ziekenhuis mag aanrekenen enz. (lees hier mee wat de kosten op een ziekenhuisfactuur kunnen zijn). Kies daarom liever voor een kostendekkende hospitalisatieverzekering.

De meeste voorbeelden en problemen hieronder gaan over private verzekeringen en private verzekeraars en niet over verzekeringen van de ziekenfondsen. Het loont (bijvoorbeeld voor hospitalisatieverzekering) zeker de moeite u te informeren bij uw ziekenfonds. Welke ziektekostenverzekeringen ze aanbieden, verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds, net als de bijdragen. De voornaamste ziektekostenverzekeringen zijn hospitalisatieverzekeringen, ambulante medische kosten, tandzorgverzekeringen.

Mogelijke problemen

Ik kreeg de kostprijs te horen voor mijn borstreconstructie: 5000 euro zelf te betalen. Navraag bij de hospitalisatieverzekering leerde dat dit bedrag niet zal terugbetaald worden omdat het "een overeenkomst is tussen patiënt en arts waar zij niet in tussen kunnen komen".
 • Mensen op leeftijd die nog geen verzekering hadden, raken moeilijk verzekerd gezien de zeer hoge premies; in vele gevallen kunt u ook niet meer verzekerd raken zodra u 65+ bent. Vele oudere mensen hebben daarenboven ook een medische voorgeschiedenis. Ziektes en aandoeningen die al bestonden voor het afsluiten van het contract worden zelden gedekt (uitzondering: verzekeringen via de ziekenfondsen!). Het is bijvoorbeeld mogelijk om nog een verzekering af te sluiten voor andere ziektes, maar bijvoorbeeld niet meer voor kanker.
   
 • Wie de collectieve hospitalisatieverzekering wil voortzetten, bijv. na zijn pensionering, kan voor een flinke prijsstijging op basis van leeftijd komen te staan. De mogelijkheid bestaat echter dat werknemers terwijl ze werken al een bijkomende premie betalen waarmee ze een individuele reserve aanleggen.
  Lees hier meer: Hoe een collectieve hospitalisatieverzekering individueel voortzetten?
   
 • De terugbetaling van bepaalde medische kosten wordt meer dan eens ook geweigerd als deze kosten ook niet minstens gedeeltelijk terugbetaald worden door de verplichte ziekteverzekering.
 • De meeste polissen vermelden ook nadrukkelijk uitsluitingen, bijvoorbeeld voor fertiliteitsbehandelingen of niet-medische kosten (telefoon, dranken tijdens hospitalisatie…). Voor u een polis afsluit, is het daarom heel belangrijk goed na te gaan welke kosten gedekt worden. Ga bijvoorbeeld na of de polis ook de kosten van de ambulante zorgen en de daghospitalisaties dekt.
  Een voorbeeld van uitgesloten kosten:
  'De behandeling van mijn kanker bezorgt me verschillende bijwerkingen die vermeden worden of verzacht worden door bijkomende medicatie. Ik heb een hospitalisatieverzekering afgesloten om me in te dekken tegen de bijkomende kosten van die behandeling. Mijn verzekeraar betaalt medische kosten terug die "in rechtstreeks verband" staan met een ernstige ziekte, bijv. kanker. Maar de medicatie voor de nevenwerkingen van mijn kankerbehandeling zou volgens de verzekeraar niet in rechtstreeks verband staan met de ernstige ziekte. Het zou gaan om "producten voor bijkomende aandoeningen, in de hand gewerkt, maar niet veroorzaakt door de behandeling die lopende is voor de ernstige aandoening". Zelfs na verklaringen van de behandelend oncoloog die het verband met de ernstige ziekte aantoont, klampt de adviserend arts van de verzekeraar zich vast aan zijn oorspronkelijke beslissing.'
  In dit voorbeeld is de motivatie om de kosten uit te sluiten erg betwistbaar. Het is dan aangewezen om de Ombudsman voor de Verzekeringen aan te spreken. 
Sinds vele jaren zijn mijn ouders verzekerd bij verzekeringsmaatschappij X. Op een bepaald ogenblik schakelden ze bij dezelfde maatschappij over naar een andere vorm van verzekering. In het contract van hun nieuwe verzekering staat dat alle tussenkomsten als gevolg van borstkanker in de toekomst worden uitgesloten.
 • Tot twee jaar na de aansluiting kunnen verzekeraars moeilijk doen over symptomen van een ziekte of aandoening die vóór het contract al aanwezig geweest zouden zijn en binnen een periode van 24 maanden na het sluiten van een verzekeringscontract tot een diagnose leiden. De verzekeraar moet dan wel zelf bewijzen dat zich reeds onbetwistbare symptomen voorgedaan hadden op het ogenblik van het aangaan van de polis en dat de ziekte ook daadwerkelijk binnen die twee jaar vastgesteld werd.
  Na twee jaar kan de verzekeraar niet meer naar vooraf bestaande symptomen verwijzen.

 • Hospitalisatieverzekeraars weigeren soms initieel tussen te komen in de kosten van een preventieve borstamputatie. Vraag uw behandelend arts om een attest dat de preventieve amputatie wel degelijke een medisch noodzakelijke ingreep is. Bezorg dit attest vervolgens aan de verzekeraar om zo aan te tonen dat een terugbetaling effectief aan de orde is.

 • Kijk uit als u verandert van hospitalisatieverzekering! Als u verandert, en u bent vóór de verandering ziek geworden, dan kan de verzekeraar de kosten verbonden aan die bestaande aandoening uitsluiten. Verzekeraars doen dit soms zelfs als u bij dezelfde maatschappij overschakelt naar een ander contract.

Tips

 • Als u geen (goede) hospitalisatieverzekering krijgt bij een privéverzekeringsmaatschappij, probeer het alleszins bij uw ziekenfonds. Een hospitalisatieverzekering bij een ziekenfonds is goedkoper dan bij een privéverzekeraar, maar dekt meestal ook minder. Ook de uitkeringen kunnen lager zijn. Lees hier meer: Hospitalisatieverzekering: bij een privéverzekeraar of het ziekenfonds?
   
 • De eerste jaren na uw aansluiting zal de tussenkomst voor kosten in verband met een bestaande chronische ziekte of handicap wel beperkt zijn, bijvoorbeeld worden de extra kosten verbonden aan een verblijf op een eenpersoonskamer uitgesloten. 
   
 • Voor het indienen van kosten geldt een verjaringstermijn van drie jaar. U moet uw facturen of rekeningen van de behandelingskosten dus binnen de drie jaar na de behandeling aan uw verzekeraar bezorgen.
   
 • Heeft uw partner een hospitalisatieverzekering via het werk? Een patiënt meldde ons dat hij bij verschillende maatschappijen probeerde, maar geen individuele polis meer kreeg toen hij kanker had, maar dankzij de hospitalisatieverzekering van het werk van zijn vrouw toch mee kon aansluiten. Ook inwonende kinderen kunnen zo aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die de ouder heeft via zijn of haar werk. Vaak dient deze toetreding wel binnen een bepaalde termijn na het aansluiten van de hoofdverzekerde te gebeuren. Het is daarom aangeraden dit goed na te gaan in de verzekeringspolis.
   
 • Let goed op de procedure en de (beperkte) tijd die u krijgt om een polis individueel te mogen voortzetten.
   
 • Naast de hospitalisatieverzekering zijn er ook nog andere privéziekteverzekeringen, zoals de privé-arbeidsongeschiktheidsverzekering (gewaarborgd inkomen), die bij ziekte of ongeval het verlies of de vermindering van beroepsinkomen dekt, de invaliditeitsverzekering, die een prestatie waarborgt in geval van ziekte en ongeval, de niet-verplichte privézorgverzekering die de kosten ten gevolge van het verlies van zelfredzaamheid dekt. De door de wet opgelegde bescherming die geldt voor de hospitalisatieverzekering geldt gedeeltelijk ook voor deze verzekeringen.
  Voor individuele polissen: de polis is levenslang; voortzetting is mogelijk als een medeverzekerd gezinslid het gezin verlaat of als iemand de dekking van een beroepsgebonden verzekering verliest; na twee jaar is de polis onbetwistbaar.
  Voor collectieve polissen: mogelijkheid om de polis individueel voort te zetten.

Lees meer: