Sociale voorzieningen: Specifieke tussenkomsten ziekenfonds

Hier vindt u een overzicht van de specifieke tussenkomsten of terugbetalingen van het ziekenfonds.

Gratis consultatie bij huisarts of specialist

Patiënten bij wie kanker is vastgesteld, hebben recht op een gratis raadpleging bij hun huisarts of specialist. De arts krijgt hiervoor een vergoeding voor een raadpleging van lange duur (nomenclatuurnummers 350254 en 350265 voor specialisten en 350232 voor huisartsen). Dit geeft hem de gelegenheid om samen met de patiënt voldoende tijd uit te trekken om de diagnose en de te volgen onderzoeken en de behandeling te bespreken. De behandelende huisarts en/of de bij de multidisciplinaire oncologische consultatie (MOC) aanwezige behandelende specialist kan deze consultatie maar één keer en slechts na een eerste MOC aanrekenen.De arts kan hiervoor 58,05 euro aanrekenen. Dit bedrag wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering zodat de consultatie gratis is voor de patiënt.

Psychologische begeleiding

Tijdens uw behandeling is een individuele raadpleging bij de oncopsycholoog gratis in alle Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen. In sommige ziekenhuizen kunt u ook na uw behandeling op consultatie blijven gaan bij de oncopsycholoog, maar dat is niet overal zo. Een bezoek aan een zelfstandig psycholoog buiten het ziekenhuis is niet gratis; soms betaalt het ziekenfonds een deel terug. Lees hier meer over psychologische begeleiding en wat het kost.

Pijnstillers

Sommige chronische pijnpatiënten krijgen een tegemoetkoming van 20% in de kosten van pijnstillers op basis van paracetamol en codeïne. Voorwaarde is dat de patiënt lijdt aan een welomschreven aandoening, bijv. kankerpijn.

Hoe aanvragen?

De behandelend arts of de arts die het globaal medisch dossier beheert, doet een aanvraag bij de adviserend arts van het ziekenfonds. Die levert aan de patiënt een machtiging af die samen met het voorschrift en de SIS-kaart (of e-ID of ISI+-kaart) aan de apotheker moet worden getoond om de tegemoetkoming te verkrijgen. Op de RIZIV-website vindt u de nodige formulieren om de tegemoetkoming voor pijnstillers aan te vragen en lijsten van erkende pijnstillers.

Het bedrag van de pijnstillers dat u zelf nog moet betalen komt in aanmerking voor de maximumfactuur (MAF).

Wondverband

Actieve verbandmiddelen zijn speciale en dure verbanden die een geneesmiddel bevatten dat de wondheling bevordert. Wie een chronische (o.a. oncologische) wonde heeft die na zes weken behandeling onvoldoende genezen is, kan een tegemoetkoming krijgen voor het verbandmateriaal.

Thuisverzorgde patiënten met chronische wonden hebben recht op 22,59 euro per maand en een bijkomende tegemoetkoming van 0,25 euro per verpakking verband. Op de RIZIV-website vindt u de nodige formulieren om de tegemoetkoming voor actieve verbandmiddelen aan te vragen en een lijst van erkende verbandmiddelen.

Hoe aanvragen?

Uw behandelend arts of de arts die uw globaal medisch dossier beheert, bezorgt een kennisgeving aan de adviserend arts van het ziekenfonds. Ze geldt voor maximum drie maanden en kan driemaal worden hernieuwd. Met die toelating en een voorschrift voor de verbanden dat vermeldt 'derdebetalersregeling van toepassing', betaalt u bij aankoop van een actief verbandmiddel meteen minder.
Het ziekenfonds betaalt u de tegemoetkoming om de drie maanden.

Tussenkomst voor een pruik

Lees hier meer over de tussenkomsten voor een pruik.

Tussenkomst bij een poortkatheter

Een poortkatheter (vaak naar de merknaam Port-a-cath genoemd) is een onderhuids reservoir, een soort poortje waarop gemakkelijk een infuus aangesloten kan worden dat wordt gebruikt bij toediening van cytostatica.De plaatsing van een poortkatheter wordt volledig terugbetaald.

Een poortkatheter moet regelmatig gespoeld worden. Dat spoelen door een thuisverpleegkundige dienst is vergoedbaar. Als het alleen gaat over het eenvoudige spoelen van zo’n katheter, geldt in de nomenclatuur verstrekking 423054 tijdens de week bij de patiënt thuis: prijs 2,35 euro, terugbetaling verhoogde tegemoetkoming 2,35 euro, niet-verhoogde tegemoetkoming 1,77.

Soms is meer uitgebreide verzorging en toezicht van de katheter nodig. Daarvoor gelden andere tarieven, die eveneens deels terugbetaald worden.

Tussenkomst voor beenkousen bij lymfoedeem

Therapeutische elastische beenkousen worden na een kankerbehandeling vergoed bij

  • uni- of bilateraal lymfoedeem,
  • lymfoedeem na bestraling van de liesstreek.

Hernieuwingstermijn

Twee kousen per been elke 6 maanden.
De therapeutische elastische beenkousen kunnen bij lymfoedeem binnen de hernieuwingstermijn van 6 maanden onderling niet gecumuleerd worden, met uitzondering van de compressiebroek (FT), die gecumuleerd mag worden met een bovenbeenkous (AG of AG-T).

Terugbetaling

Deze verstrekkingen worden 100 % vergoed met een medisch voorschrift en afgeleverd door een erkend bandagist (bij aflevering door een niet-geconventioneerd bandagist is de terugbetaling voor gewoon verzekerden beperkt tot 75 %). Of uw bandagist geconventioneerd is, kunt u navragen bij uw ziekenfonds of u kunt hier zelf opzoeken of uw zorgverlener al dan niet geconventioneerd is.

Lees meer op de website van het RIZIV.

Tussenkomst voor sondevoeding

Sommige types medische voeding worden terugbetaald. Het bedrag van de terugbetaling is afhankelijk van het type sondevoeding (in de maag of ingewanden of via de aders), van het gebruikte materiaal (al dan niet met een pomp enz.) en is in bepaalde gevallen afhankelijk van de leeftijd. Zo genieten jongeren een gunstiger terugbetalingstarief.

Lees meer over de terugbetaling van