Sociale voorzieningen: specifieke tussenkomsten ziekenfonds

Hier vindt u een overzicht van een aantal belangrijke tussenkomsten of terugbetalingen van het ziekenfonds voor mensen die behandeld worden voor kanker.

Een gratis consultatie voor toelichting over diagnose en behandeling

Patiënten bij wie kanker is vastgesteld, hebben recht op een gratis raadpleging bij hun huisarts of specialist voor een uitgebreide toelichting over hun diagnose en behandeling. De arts krijgt hiervoor een vergoeding voor een raadpleging van lange duur (nomenclatuurnummers 350254 en 350265 voor specialisten en 350232 voor huisartsen). Dit geeft hem de gelegenheid om samen met de patiënt voldoende tijd uit te trekken om de diagnose en de te volgen onderzoeken en de behandeling te bespreken. De behandelend huisarts en/of de bij het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) aanwezige behandelend specialist kan deze consultatie maar één keer en slechts na een eerste MOC attesteren. De arts kan hiervoor 58,05 euro aanrekenen. Dit bedrag wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering zodat de consultatie gratis is voor de patiënt.

Psychologische begeleiding

Tijdens uw behandeling is een individuele raadpleging bij de oncopsycholoog gratis in alle Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen. In sommige ziekenhuizen kunt u ook na uw behandeling op consultatie blijven gaan bij de oncopsycholoog, maar dat is niet overal zo. Een bezoek aan een zelfstandig psycholoog buiten het ziekenhuis is niet gratis; soms betaalt het ziekenfonds een deel terug. Lees hier meer over psychologische begeleiding en wat het kost.

Begeleiding door een diëtist

Het advies van een oncodiëtist (een diëtist die gespecialiseerd is in de begeleiding van mensen met kanker) is gratis voor wie gehospitaliseerd is. Vraag uw behandelend arts om een doorverwijzing. 

Wordt u ambulant behandeld, en overnacht u dus niet in het ziekenhuis, of wordt u thuis behandeld? Dan betaalt u de consultaties bij een diëtist in of buiten het ziekenhuis wél zelf, de verplichte ziekteverzekering komt niet tussen. Sommige ziekenhuizen rekenen ook bij ambulante behandeling de consultaties van kankerpatiënten bij een oncodiëtist niet aan. 

Kinesitherapie

Wat betaalt u bij de kinesist? En hoeveel kinebeurten krijgt u terugbetaald en tegen welk tarief? Algemeen wordt er een onderscheid gemaakt op basis van uw aandoening: 

 • Veelvoorkomende aandoeningen (ook courante aandoeningen of C-pathologie genoemd): u hebt per kalenderjaar recht op achttien kinebeurten per aandoening. Na die achttien beurten kan de behandeling worden voortgezet met een lagere terugbetaling. Per jaar kunnen drie verschillende courante aandoeningen in aanmerking komen voor terugbetaling. Voor de tweede en derde aandoening is wel een medisch akkoord van de adviserende arts van het ziekenfonds nodig.  
  Voorbeeld veelvoorkomende aandoening na een kankerbehandeling: spierversterkende oefeningen na langdurige bedlegerigheid of inactiviteit. 
 • Functionele acute aandoeningen (ook Fa-pathologie of F-acuut genoemd): aandoeningen waarvoor gedurende een korte periode een intense kinesitherapiebehandeling nodig is. U hebt recht op 60 kinebeurten in de twaalf maanden na de eerste behandeling bij de kinesist. Na die 60 beurten kan de behandeling worden voortgezet met een lagere terugbetaling.
  Voorbeelden functionele acute aandoeningen na een kankerbehandeling: revalidatie na een operatie om een tumor weg te nemen, bij neuropathie door chemotherapie, doelgerichte therapie of immuuntherapie, na verblijf op intensieve zorg, bij bestraling ter hoogte van de bovenkaak, voor training van de sluitspier na wegname van een deel van de darm. 
 • Functionele chronische aandoeningen (ook Fb-pathologie of F-chronisch genoemd): aandoeningen waarvoor meerdere jaren regelmatig kinesitherapie nodig is. U hebt recht op maximaal 60 kinebeurten per jaar gedurende een periode vanaf de eerste behandeling tot 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van die eerste behandeling. Na afloop van de geldigheidsduur en als uw gezondheidstoestand het vereist, kunt u voor het volgende kalenderjaar opnieuw een terugbetalingsaanvraag indienen. U hebt dan opnieuw recht op max. 60 kinebeurten. Als de behandeling van eenzelfde chronische aandoening meer dan 60 kinebeurten per jaar vereist, kunt u de behandeling vanaf de 61ste kinebeurt voortzetten tegen verlaagde terugbetaling. Het terugbetalingspercentage daalt in een eerste fase voor de 20 volgende kinebeurten, nadien nog een keer vanaf de 81ste beurt.  
  Voorbeelden functionele chronische aandoeningen na een kankerbehandeling: bepaalde vormen van lymfoedeem die niet in aanmerking komen voor erkenning als E-pathologie (zie kinesitherapie bij lymfoedeem). 
 • Zware aandoeningen (ook E-pathologie genoemd): U hebt recht op een onbeperkt aantal kinebeurten, voor drie jaar (verlenging mogelijk via de adviserend arts).  
  Voorbeelden zware aandoeningen na een kankerbehandeling: verlies van een lidmaat door amputatie, bewegingsproblemen na hersenchirurgie, ernstige vormen van lymfoedeem (zie kinesitherapie bij lymfoedeem). 

Het RIZIV heeft lijsten met alle details van de honoraria, prijzen en tegemoetkomingen van kinesitherapeuten. Vraag uw ziekenfonds om toelichting. 

Pijnstillers

Sommige chronische pijnpatiënten krijgen een tegemoetkoming van 75 % in de kosten van hun pijnstillers (vóór 1 januari 2022 bedroeg dat 20 %). Voorwaarde is dat de patiënt lijdt aan een welomschreven aandoening, bijv. kankerpijn.

Hoe aanvragen?

De behandelend arts of de arts die het globaal medisch dossier beheert, doet een aanvraag bij de adviserend arts van het ziekenfonds. Die levert aan de patiënt een machtiging af die samen met het voorschrift en de e-ID (of ISI+-kaart) aan de apotheker moet worden getoond om de tegemoetkoming te verkrijgen. De machtiging is levenslang geldig. 

Het bedrag van de pijnstillers dat u zelf nog moet betalen komt in aanmerking voor de maximumfactuur (MAF).

Meer informatie op de website van het RIZIV, met de lijst van de erkende pijnstillers.

Wondverband

Actieve verbandmiddelen zijn speciale en dure verbanden die een geneesmiddel bevatten dat de wondheling bevordert. Wie een chronische (o.a. oncologische) wonde heeft die na zes weken behandeling onvoldoende genezen is, kan een tegemoetkoming krijgen voor het verbandmateriaal.

Thuisverzorgde patiënten met chronische wonden hebben recht op 22,59 euro per maand en een bijkomende tegemoetkoming van 0,25 euro per verpakking verband. Op de RIZIV-website vindt u de nodige formulieren om de tegemoetkoming voor actieve verbandmiddelen aan te vragen en een lijst van erkende verbandmiddelen.

Hoe aanvragen?

Uw behandelend arts of de arts die uw globaal medisch dossier beheert, bezorgt een kennisgeving aan de adviserend arts van het ziekenfonds. Ze geldt voor maximum drie maanden en kan driemaal worden hernieuwd. Met die toelating en een voorschrift voor de verbanden dat vermeldt 'derdebetalersregeling van toepassing', betaalt u bij aankoop van een actief verbandmiddel meteen minder.
Het ziekenfonds betaalt u de tegemoetkoming om de drie maanden.

Tussenkomst voor een pruik

Lees hier meer over de tussenkomsten voor een pruik.

Tussenkomst bij een poortkatheter

Een poortkatheter (vaak naar de merknaam Port-a-cath genoemd) is een onderhuids reservoir, een soort poortje waarop gemakkelijk een infuus aangesloten kan worden dat wordt gebruikt bij toediening van cytostatica.De plaatsing van een poortkatheter wordt volledig terugbetaald.

Een poortkatheter moet regelmatig gespoeld worden. Dat spoelen door een thuisverpleegkundige dienst is vergoedbaar. Als het alleen gaat over het eenvoudige spoelen van zo’n katheter, geldt in de nomenclatuur verstrekking 423054 tijdens de week bij de patiënt thuis: prijs 2,35 euro, terugbetaling verhoogde tegemoetkoming 2,35 euro, niet-verhoogde tegemoetkoming 1,77.

Soms is meer uitgebreide verzorging en toezicht van de katheter nodig. Daarvoor gelden andere tarieven, die eveneens deels terugbetaald worden.

Tussenkomst voor sondevoeding

Sommige types medische voeding worden terugbetaald. Het bedrag van de terugbetaling is afhankelijk van het type sondevoeding (in de maag of ingewanden of via de aders), van het gebruikte materiaal (al dan niet met een pomp enz.) en is in bepaalde gevallen afhankelijk van de leeftijd. Zo genieten jongeren een gunstiger terugbetalingstarief.

Lees meer over de terugbetaling van

Vruchtbaarheidssparende behandelingen

Door heelkunde, chemo- of radiotherapie kunnen kankerpatiënten onvruchtbaar worden. Er zijn verschillende technieken om te proberen voor de start van de kankerbehandeling de vruchtbaarheid veilig te stellen, zodat u na de behandeling de kans hebt om uw kinderwens te vervullen. Het invriezen van voortplantingsmateriaal (ook cryopreservatie of oncofreezing genoemd) is een van de mogelijkheden.

Oncofreezing wordt terugbetaald voor kankerpatiënten, en ook voor vrouwen met een borderline-eierstoktumor en patiënten met een zeldzame bloedziekte (bijv. sikkelcelanemie), op voorwaarde dat de behandeling gebeurt in een fertiliteitscentrum dat toegetreden is tot de overeenkomst met het RIZIV. Alle fertiliteitscentra in Vlaanderen en Brussel waar u voortplantingsmateriaal kunt laten invriezen, voldoen intussen aan deze voorwaarde.

Wie heeft recht op terugbetaling?

Het invriezen van voortplantingsmateriaal wordt terugbetaald voor

 • mannen (jonger dan 45 jaar) en vrouwen (jonger dan 38 jaar) die een kankerbehandeling moeten ondergaan die mogelijk invloed heeft op hun vruchtbaarheid,
 • vrouwen die draagster zijn van een gemuteerd gen dat het risico op borst- en/of eierstokkanker verhoogt en die daarom preventief hun eierstokken laten wegnemen,
 • vrouwen met een borderline-eierstoktumor (een grensgeval tussen een goedaardige en een kwaadaardige tumor op de eierstokken),
 • mannen en vrouwen met een zeldzame bloedziekte die een stamceltransplantatie moeten ondergaan. Een voorbeeld is thalassemie, een erfelijke bloedziekte waarbij het lichaam onvoldoende en afwijkend hemoglobine (een eiwit in de rode bloedcellen) aanmaakt. Een ander voorbeeld is sikkelcelanemie, een vorm van erfelijke bloedarmoede.

Gedurende de tien jaar waarin het afgenomen voortplantingsmateriaal wordt bewaard, mag het fertiliteitscentrum geen kosten aanrekenen aan de patiënt. De patiënt betaalt wel remgeld op honoraria van bijvoorbeeld raadplegingen.
Voor mensen van wie vruchtbaarheidsmateriaal is afgenomen vóór 1 mei 2017 (= voordat de terugbetalingsovereenkomst van kracht was) en die onder de nieuwe regelgeving wel recht hebben op terugbetaling, is afgesproken dat de vruchtbaarheidscentra maximaal 50 euro per jaar kunnen aanrekenen voor de bewaring van het materiaal tot tien jaar na afname.

Door de coronacrisis werden niet-dringende consultaties en behandelingen uitgesteld, maar aan de terugbetaling is een leeftijdsvoorwaarde gekoppeld: de afname van het voortplantingsmateriaal moet bij vrouwen gebeurd zijn vóór de 38ste verjaardag en bij mannen voor de 45ste verjaardag. Voor wie die maximumleeftijd bereikt heeft tijdens de coronacrisis (beginnend op 1 maart 2020) wordt die leeftijdsvoorwaarde vermeerderd met zes maanden.

Tandzorg

Voor bepaalde patiënten die een complexe tandherstelling nodig hebben ten gevolge van kanker is er (sinds 1 januari 2020) een extra terugbetaling. Specifiek gaat het over de terugbetaling van het plaatsen van implantaten en prothetisch werk, waarbij die wel afhankelijk is van het aantal overblijvende tanden in de mond. Voor die patiënten is er bovendien een derdebetalersregeling, waarbij ze geen remgeld betalen en de factuur ook niet moeten voorschieten. De overheid betaalt de tandarts (ook een niet-geconventioneerde) tandarts rechtstreeks.

Wie heeft recht op terugbetaling?

Het gaat om de onderstaande drie groepen van patiënten:

 • Wanneer het kaakbeen ernstig verminkt is omdat er een tumor verwijderd werd en de patiënt daardoor een ernstige functionele of psychosociale handicap heeft. Of als het kaakbeen aangetast werd door radiotherapie.
 • Wanneer de patiënt na een stamceltransplantatie door afstotingsverschijnselen (graft vs host) tanden verliest of er meerdere ernstige tandafwijkingen door krijgt.
 • Wanneer de patiënt voor z’n 12de verjaardag chemo- of radiotherapie kreeg en daardoor tanden verloor of meerdere ernstige tandafwijkingen kreeg. 

Het gaat om dure verstrekkingen, waardoor de tandarts ze verplicht moet attesteren via de papieren derdebetalersregeling. De patiënt betaalt geen remgeld, en de tandarts stuurt het ingevulde getuigschrift voor verstrekte hulp, samen met het specifieke kennisgevingsformulier, rechtstreeks naar de verzekeringsinstelling van de patiënt.

Lees alle informatie, onder meer de volledige lijst van de terugbetaalde verstrekkingen, op de website van het RIZIV.

Wie trouwens een beter zich wenst te krijgen op z'n tandartsfactuur en op welke ereloonsupplementen er aangerekend worden, kan de supplemententeller van Test-Aankoop gebruiken.