Sociale voorzieningen: Forfaitaire tussenkomsten

Een overzicht van de forfaitaire tussenkomsten. 

Zorgforfait chronisch zieken

Het forfait chronisch zieken (ook wel zorgforfait genoemd) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken met hoge kosten die sterk afhankelijk zijn van anderen. Het bedrag is afhankelijk van de mate van verlies van zelfredzaamheid en varieert van 318,23 euro tot 636,47 euro per jaar (bedragen 2020).

Het forfait chronisch zieken wordt in principe automatisch uitbetaald door het ziekenfonds. Als de zelfredzaamheid in de loop van het jaar afneemt en u aanspraak maakt op een hogere tegemoetkoming, zal dat ook automatisch gebeuren. Wie geen tegemoetkoming krijgt en denkt in aanmerking te komen voor het forfait, neemt contact op met de sociale dienst van zijn ziekenfonds.

Het zorgforfait kan gecumuleerd worden met het incontinentieforfait en het forfait voor palliatieve thuiszorg.

Meer informatie krijgt u bij de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Lees de voorwaarden en de procedure om het forfait aan te vragen

Incontinentieforfaits

De ziekteverzekering betaalt jaarlijks een forfaitair bedrag voor materiaal voor wie zijn urine niet (voldoende) kan ophouden. Er zijn twee soorten:

  1. Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden
    Vraag aan de thuisverpleegkundige of de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds of u in aanmerking komt of om uw aanvraag voor een incontinentieforfait in te dienen.
    Zwaar zorgbehoevenden krijgen een jaarlijkse tegemoetkoming van 522,92 euro (2020). Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
  2. Incontinentieforfait voor personen die niet afhankelijk zijn
    Lees hier wie in aanmerking komt voor het ‘onbehandelbare-incontinentieforfait’ of download het aanvraagformulier en laat het door uw huisarts invullen.
    Niet-afhankelijke personen met een onbehandelbare vorm van incontinentie krijgen een jaarlijkse tegemoetkoming van 170,68 euro (2015). Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wie een erkende handicap heeft, kan ook van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) tegemoetkomingen krijgen voor de kosten van incontinentiemateriaal.

Forfait voor wie in een persistente vegetatieve staat verkeert (PVS-forfait)

Het PVS-forfait komt tegemoet in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen van thuisverzorgde PVS-patiënten (persistente vegetatieve status, die in een coma liggen en waarvan de toestand niet verbetert).

Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2015 bedraagt het maximum 8740,95 euro.

Forfait voor palliatieve zorg thuis

Soms willen mensen liever thuis sterven dan in een ziekenhuis. Thuis brengt dat extra kosten met zich mee. Daar kunt u een 'forfait palliatieve zorg' voor krijgen. Gedurende 1 of 2 maanden krijgt u dan extra geld voor geneesmiddelen, verzorging en hulpmiddelen. Lees de voorwaarden en de procedure om dit forfait aan te vragen.

Het forfait palliatieve zorg bedraagt ca. 686,24 euro. U kunt het forfait een tweede keer aanvragen.

Patiënten die in aanmerking komen voor het palliatief forfait hebben ook recht op de volledige terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken door de huisarts, de kinesist en de thuisverpleegkundige.