Om na te gaan wat u precies nodig heeft aan hulp thuis en om u te informeren wie welk aanbod heeft in de thuiszorg kunt u zich laten helpen door: 

1. Het ziekenhuis, bij de sociale dienst

De medewerkers van de sociale dienst van het ziekenhuis bieden begeleiding bij uw ontslag uit het ziekenhuis. Ze geven informatie over en hulp bij het aanvragen van bijv. thuiszorgdiensten, de opname in een revalidatiecentrum, woonzorgcentrum of hersteloord, hulpmiddelen, oncorevalidatie ... En ze helpen u ook de ambulante nazorg organiseren (chemotherapie, radiotherapie, controleconsultaties, ziekenvervoer …).

2. Het ziekenfonds, bij de dienst Maatschappelijk Werk

Het ziekenfonds heeft vaak één centraal contactnummer om thuiszorgondersteuning te organiseren.

De dienst Maatschappelijk Werk zoekt mee naar passende oplossingen in de thuiszorg en geeft informatie en advies op maat over sociale regelgeving (voordelen en tussenkomsten), vrijstellingen en financiële tegemoetkomingen. 
De dienst biedt ondersteuning aan thuisverzorgde personen en hun mantelzorgers door het inschakelen van diensten en voorzieningen. Men zoekt naar een goed evenwicht tussen wat wenselijk en haalbaar is, men maakt problemen tussen zorgbehoevenden en hun omgeving bespreekbaar, men begeleidt het helpen aanvaarden van ziekte en verlies aan zelfstandigheid ...  Een georganiseerd zorgoverleg met de betrokken hulpverleners, betrokkene en zijn familie hoort tot de mogelijkheden. 

De dienst Maatschappelijk Werk is ook erkend om uw rechten op een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming te onderzoeken en voor een eventuele inschrijving en hulpaanvraag als persoon met een erkende handicap.

3. Het regionaal dienstencentrum

Een regionaal dienstencentrum helpt mensen die problemen ondervinden wanneer ze thuis verzorgd worden. Het biedt informatie en advies over hulpmiddelen, technologie en eventueel mogelijkheden tot woningaanpassing. Het organiseert ook overleg tussen de hulpverleners (bijv. huisarts, kinesist, thuisverpleegkundige) om de zorg aan huis vlot te laten verlopen.

Lees meer over regionale dienstencentra.

4. Het lokaal dienstencentrum

Ook in het lokaal dienstencentrum van uw gemeente kunt u terecht met uw vragen rond thuiszorg en thuiszorgdiensten. Lokale dienstencentra organiseren infosessies en cursussen voor thuiszorgpatiënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionelen. Ze richten zich in het bijzonder tot personen in een beginnende zorgsituatie.

Lees meer over lokale dienstencentra.

5. Het Sociaal Huis of het OCMW

Het Sociaal Huis of het OCMW van uw gemeente kan u ook helpen om de thuiszorg te organiseren. En het helpt tevens bij financiële problemen (schuldhulpverlening) of bij het aanvragen van tussenkomsten in het kader van sociale regelgeving.

Adressen thuiszorgdiensten

Alle mogelijke adressen uit de thuiszorg vindt u samen op de site van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.