Recht op inzage in uw medisch dossier

Elke patiënt heeft het recht om zijn medisch dossier te lezen. U kunt het opvragen bij uw behandelend specialist. U kunt zich eventueel laten bijstaan door een vertrouwenspersoon - uw huisarts bijvoorbeeld – om het dossier samen met u of in uw plaats in te kijken. Zo’n dossier is immers behoorlijk ingewikkeld.

U kunt uw medisch inkijken of een kopie aanvragen van het dossier.

U kunt ook een kopie aanvragen van het dossier, of van een gedeelte ervan (bijvoorbeeld als u voor een tweede mening naar een andere arts gaat). Sommige ziekenhuizen vragen een kleine vergoeding voor kopies. De kopies worden u toegestuurd binnen de 15 dagen na uw aanvraag.

U kunt niet alles inkijken: enkel de medische verslagen, labresultaten, foto's en dergelijke. De persoonlijke aantekeningen van de arts en informatie over andere personen dan uzelf mag u niet lezen. Ook kan uw arts, volgens de wet, u inzage in uw gegevens weigeren als hij oordeelt dat ze een ernstig gevaar voor uw gezondheid kunnen betekenen. In dat geval kunt u het dossier alleen laten inkijken door een zorgverstrekker – uw huisarts bijvoorbeeld – die u zelf hebt aangeduid.

Dat recht op inzage van uw dossier geldt ook voor het medisch dossier dat de adviserend arts van een verzekeraar bijhoudt als u een aanvraag voor een verzekering doet. Lees hier meer over verzekeringen en kanker.