Hoe vaak komt kanker voor?

In 2014 kregen 67.820 mensen in België de diagnose kanker, dat zijn gemiddeld 186 mensen per dag. De ziekte treft voornamelijk oudere personen. 

Mammografie In België krijgen gemiddeld 179 mensen per dag de diagnose kanker. Dat zijn vooral oudere personen.

Kanker komt vaker voor bij mannen (35.948  in 2014) dan bij vrouwen (31.872 in 2014). Ongeveer één man op de drie en één vrouw op de vier krijgt met de ziekte te maken voor zijn of haar 75ste verjaardag. De incidentie van kanker hangt zeer nauw samen met de leeftijd. De ziekte treft voornamelijk oudere personen: ongeveer twee derde van alle vrouwen en drie kwart van alle mannen bij wie kanker werd geregistreerd, is 60 jaar of ouder op het ogenblik van de diagnose. Minder dan één procent van alle kankers doet zich voor op kinder- of adolescentenleeftijd (van 0 tot  19 jaar). Kanker bij kinderen is en blijft daarmee een extreem zeldzame ziekte. 

De meeste voorkomende tumor bij vrouwen is borstkanker en bij mannen prostaatkanker.

De meest voorkomende tumor bij mannen is prostaatkanker, gevolgd door longkanker en kanker van de dikke darm. Bij vrouwen is borstkanker de meest voorkomende kanker (een derde van alle kankergevallen bij vrouwen), gevolgd door dikkedarmkanker en longkanker. Borst-, dikkedarm-, long- en prostaatkanker zijn samen goed voor meer dan de helft van alle nieuwe kankers.

De afgelopen tien jaar kreeg drie procent van de Belgische bevolking de diagnose kanker.

Trends

Het risico om te sterven aan kanker daalt jaar na jaar
  • Het aantal nieuwe gevallen van kanker daalt bij mannen (met 0,6 % per jaar), terwijl het risico bij vrouwen jaarlijks stijgt (met 0,9 %). Dat is voornamelijk te wijten aan de stijging van tabakgerelateerde kankers bij vrouwen.
  • Het risico om te sterven aan kanker daalt jaar na jaar. 
  • De overlevingskansen na de diagnose van kanker zijn de voorbije jaren licht toegenomen. Mensen met kanker overleven langer.
  • Het Kankerregister berekende dat er in 2025 12.000 nieuwe diagnoses meer gesteld zullen worden dan in 2013, zo’n 78.000 in vergelijking met de 65.487 uit 2013.
  • Die stijging zal bij mannen vooral te wijten zijn aan de vergrijzing en de groei van de bevolking. Dat geldt ook voor vrouwen, maar doordat vrouwen meer zijn gaan roken, verwachten we bij vrouwen een extra toename van tabaksgerelateerde tumoren zoals long-, mond- en keelholtetumoren.
  • In 2025 zal het risico op kanker bijna even hoog zijn voor vrouwen als voor mannen.

Hier vindt u meer informatie over alle mogelijke soorten kanker.

Overlevingskansen

Hoe vroeger de tumor ontdekt en behandeld wordt, des te hoger de overlevingskans voor de patiënt.

De overlevingskansen na kanker zijn de voorbije jaren toegenomen. De relatieve vijfjaarsoverleving, d.i. een benadering van het percentage patiënten dat vijf jaar na de diagnose nog leeft, is bij mannen met 5% toegenomen, bij vrouwen met 4% (vergelijking van 1999-2003 en 2009-2013, cijfers Vlaanderen). 

Die relatieve vijfjaarsoverleving verschilt echter sterk naargelang het type kanker. De minst goede overlevingskansen hebben mensen met long-, longvlies- en pancreaskanker. Een middelmatige vijfjaarsoverlevingskans is er bij bijvoorbeeld strottenhoofd-, dikkedarm-, en baarmoederhalskanker. Wie melanoom (een soort huidkanker), borst-, prostaat-, teelbal- of schildklierkanker heeft, heeft een grote kans om vijf jaar te overleven.

Naast het type kanker speelt de uitgebreidheid van de ziekte bij de diagnose een belangrijke rol voor de prognose: hoe vroeger de tumor ontdekt en behandeld wordt, des te hoger de overlevingskans voor de patiënt is. 

Evolutie overlevingskansen

Mensen die nu de diagnose kanker krijgen, leven langer dan vroeger. Dat komt door betere behandelingen en doordat er meer kankers vroeger ontdekt worden (en een vroege ontdekking betekent meestal een betere overlevingskans). Hoewel die evolutie langzaam verloopt, zijn de resultaten hoopgevend. 

Hoeveel kans heb ik?

Elke andere situatie is uniek. De overlevingscijfers geven enkel een globaal beeld. Niemand kan voorspellen wat er in uw geval precies zal gebeuren.

Elke andere situatie is uniek. De overlevingscijfers geven enkel een globaal beeld. Niemand kan voorspellen wat er in uw geval precies zal gebeuren.

Een van de vragen waar elke kankerpatiënt mee zit is: hoeveel kans heb ik om te genezen? Het is niet gemakkelijk om daar een antwoord op te geven. De kans op genezing hangt immers van veel dingen af: van het soort kanker, van het stadium waarin de ziekte verkeert, van de leeftijd van de patiënt, de grootte van de tumor, of er al dan niet uitzaaiingen zijn, het effect van de behandeling ...

Toch kunnen artsen op basis van uw specifieke kanker mogelijk een voorspelling doen. Hou er echter rekening mee dat uw en elke andere situatie uniek is en dat de overlevingscijfers enkel een globaal beeld geven. Niemand kan voorspellen wat er in uw geval precies zal gebeuren. Praat erover met uw arts, hij of zij kent uw situatie het best.

Meer dan vroeger?

Komt kanker nu meer voor dan vroeger? Enkele bedenkingen daarbij:

  • Er zijn inderdaad kankers die meer voorkomen dan vroeger. Het aantal longkankers en andere tabaksgerelateerde kankers (mond- en keelholtetumoren) bij vrouwen stijgt omdat vrouwen meer zijn gaan roken.

  • Maar ook het omgekeerde is waar: maagkanker kwam in de vorige eeuw veel meer voor dan vandaag. Men vermoedt dat dat te maken heeft met de komst van de koelkast: voedingswaren worden nu veel minder gepekeld, waardoor mensen tegenwoordig veel minder gezouten en bedorven voedsel eten.

  • Het is niet omdat er op een bepaald moment meer kankergevallen geregistreerd worden, dat er ook een effectieve stijging is van het voorkomen van kanker. De vergrijzing en screening (bevolkingsonderzoeken) zijn een bijkomende verklaring voor de toename.

Meer informatie

Alle cijfers en berekeningen zijn afkomstig van de Stichting Kankerregister, de instelling die gegevens over nieuwe kankergevallen verzamelt en registreert.