Door de ziekte en de bijwerkingen van de behandeling zijn vaak aanpassingen nodig op uw werk. Hebt u last van fysieke beperkingen, dan kunt u nood hebben aan aangepast meubilair, technische hulpmiddelen en voorzieningen ...

Bij vermoeidheid kan het zijn dat u nood hebt aan het wegvallen van bepaalde taken, thuiswerk, de aanpassing van werkzaamheden, een vervoersregeling van en naar uw werk ... Of misschien hebt u aanpassingen nodig wegens cognitieve beperkingen. Aangepast werk kan er ook uit bestaan dat u uw werk progressief kan hervatten.

In de twee hieronder besproken gevallen hebt u recht op aangepast werk

  1. Als u als 'persoon met een handicap' bent erkend
    Wanneer uw verminderde arbeidscapaciteit als een 'handicap' wordt beschouwd, kunt u volgens de Antidiscriminatiewet van 2007 aan uw werkgever vragen om redelijke aanpassingen te treffen. Een werknemer met een handicap, en bij uitbreiding elke chronisch zieke (bijv. een kankerpatiënt met langdurige beroepsmatige beperkingen), heeft recht op redelijke aanpassingen. Een attest van uw arts dat aangeeft dat u bv. nog kampt met vermoeidheid of concentratieproblemen kan voldoende zijn om het recht op redelijke aanpassingen te verkrijgen. Dit recht is evenwel niet absoluut. Het moet gaan om een 'redelijke' aanpassing, dus er wordt ook rekening gehouden met onder meer de kostprijs ervan, de financiële draagkracht van de werkgever, de organisatorische moeilijkheden die de aanpassing teweegbrengt ... Belangrijk hierbij is de Vlaamse Ondersteuningspremie, die het aantrekkelijker maakt voor werkgevers om personen met een arbeidshandicap in dienst te nemen of weer tewerk te stellen. Lees hier meer over de Vlaamse Ondersteuningspremie
  2. Binnen het re-integratietraject voor langdurig arbeidsongeschikten
    Het re-integratietraject voor langdurige zieken is gericht op een terugkeer naar het werk dankzij aangepast werk, ander werk, een opleiding enz. Tijdens dat traject is er een nauwe samenwerking tussen de betrokken werknemer, de adviserend arts van het ziekenfonds, de behandelend arts en de arbeidsarts. De werkgever is hierdoor verplicht minstens eerst na te gaan of ander of aangepast werk mogelijk is. Indien de arbeidsarts van oordeel is dat u in aanmerking komt voor ander of aangepast werk, maar uw werkgever stelt dat dit niet mogelijk is, dient deze laatste deze beslissing uitdrukkelijk te motiveren. Lees hier meer over de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten.

Ook als u niet kampt met een arbeidsbeperking die als handicap kan worden beschouwd of als u niet in een re-integratietraject zit, kunt u in onderling overleg met uw werkgever afspraken maken rond aangepast werk.