Waar naartoe met uw klacht of probleem over de zorg of behandeling?

Bij elk probleem is het belangrijk dat u eerst bemiddelt met de arts, zorgverstrekker, dienst of afdeling die verantwoordelijk is voor het probleem dat u wilt aankaarten. Vraag om uitleg of probeer tot een aanvaardbare oplossing te komen. Dikwijls kunt u zo vermijden dat iets escaleert of dat u ermee blijft zitten. Wanneer u echt niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen.

Sedert 2002 beschikt België over een wet over de rechten van de patiënt. Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil zo een duurzaam partnerschap tussen beide actoren van de gezondheidszorg bevorderen[1]. Kom op tegen Kanker komt op voor een kwaliteitsvolle medische behandeling die toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het ijvert ook voor het recht op duidelijke informatie en voor iedereen een goede psychosociale ondersteuning tijdens de behandeling. Kom op streeft naar een goede re-integratie en levenskwaliteit na de behandeling, met recht op een vlotte werkhervatting en toegang tot verzekeringen. Kom op tegen Kanker baseert zich daarvoor op haar Charter van de psychosociale rechten van (ex-)kankerpatiënten.

Werden uw patiëntenrechten geschonden? Dan kunt u zich wenden tot de diensten hieronder.

Klacht over een arts of andere gezondheidswerker in het ziekenhuis

Wilt u een klacht indienen over (de beslissing van) een arts of andere zorgverstrekker (verpleegkundige, psycholoog, sociaal werker, kinesitherapeut…) in een ziekenhuis? Dan kunt u terecht bij

  • de ombudsdienst van het ziekenhuis: ieder ziekenhuis is verplicht een ombudsdienst te hebben. De bemiddelaar is onpartijdig en neutraal. De bemiddeling is gratis. Hier vindt u de contactgegevens van de ombudspersonen.
  • de Orde der artsen
    De provinciale raden van de Orde kunnen o.a. tuchtsancties opleggen aan artsen die fouten begaan hebben in de uitoefening van hun beroep of naar aanleiding ervan. Ze kunnen ook beslissen over honorariumbetwistingen tussen arts en patiënt. Neem contact met de provinciale raad van de provincie waar de arts werkt.

Klacht over een ambulante zorgverstrekker

Een ambulant zorgverstrekker is niet verbonden aan een ziekenhuis of andere zorginstelling. Om een klacht neer te leggen, wendt u zich tot de Federale ombudsdienst 'Rechten van de patiënt'.

Klacht over de werking van een ouderenvoorziening

Met al uw vragen en klachten rond ouderenvoorzieningen kunt u zich wenden tot de Woonzorglijn: tel 078 15 25 25 of e-mail woonzorglijn@vlaanderen.be.

Klacht over medische ongevallen

Meer informatie rond de definitie van een medisch ongeval en het wettelijke kader leest u via deze link van het Vlaams patiëntenplatform. Lees meer in de handleiding 'Wat als er een medisch ongeval gebeurt' (pdf) van het Vlaams Patiëntenplatform.

  • Slachtoffers van medische ongevallen kunnen een gratis aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het Fonds voor de Medische Ongevallen (02 790 10 90, op werkdagen van 8 tot 17 uur). 
  • Ook hier kan u zich laten begeleiden door de dienst ledenverdediging van het ziekenfonds. Zij geven o.a. advies over de haalbaarheid van een procedure, volgen uw schadedossier bij het Fonds mee met u op, geven raad bij een voorstel tot schadevergoeding, kunnen hulp bieden bij het aanstellen van een advocaat. 
  • Orde der artsen
    ​De provinciale raden van de Orde kunnen o.a. tuchtsancties opleggen aan artsen die fouten begaan hebben in de uitoefening van hun beroep of naar aanleiding ervan. Ze kunnen ook beslissen over honorariumbetwistingen tussen arts en patiënt. Neem contact met de provinciale raad van de provincie waar de arts werkt.

Klacht over discriminatie

Iedereen kan zich wenden tot Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, met een vraag, een klacht, een getuigenis of om het even welk feit dat betrekking heeft op de antidiscriminatiewetgeving of de grondrechten van personen met een handicap. Hier kunt u discriminatie melden.

Niet tevreden met het antwoord op uw klacht?

Is de informatie op deze site niet bruikbaar? Of krijgt u geen reactie van de instantie waarnaar we u doorverwezen? Bent u niet tevreden met het antwoord op uw klacht? Hebt u het gevoel dat u met een kluitje in het riet wordt gestuurd? Wij horen het graag. Laat het weten aan de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. Het is voor ons heel belangrijk om te weten hoe het staat met uw probleem of klacht.

Via de Kankerlijn wil Kom op tegen Kanker onder andere problemen opsporen die niet opgelost geraken. Zien we dat een vergelijkbaar probleem meerdere keren terugkomt, dan bijten we ons hierin vast tot er een oplossing is. Uw melding kan van cruciaal belang zijn, want met uw ervaringen op zak kunnen wij voor structurele oplossingen pleiten. De Kankerlijn kan geen individuele problemen oplossen. Maar het kan wel zijn dat we nog contact met u opnemen om een beter zicht te krijgen op de evolutie van uw klacht.