Op 1 februari 2020 werd het recht om vergeten te worden ingevoerd voor de schuldsaldoverzekering. Dat recht betekent dat een verzekeraar tien jaar na het einde van de succesvolle kankerbehandeling (en voor bepaalde vormen van kanker nog minder dan tien jaar) geen rekening meer mag houden met die kanker bij de behandeling van uw verzekeringsaanvraag.

Een verzekeraar mag u dus op basis van dit recht om vergeten te worden de verzekering niet weigeren en hij mag op basis van die kanker ook geen extra bijpremies vragen. U zal wel nog steeds uw kanker moeten vermelden in de medische vragenlijst bij het aanvragen van de schuldsaldoverzekering.

Onder ‘het einde van de succesvolle behandeling’ wordt verstaan: de einddatum van de actieve kankerbehandeling, zonder herval, met chirurgie, radiotherapie, chemotherapie verricht in een erkende voorziening, zonder noodzakelijke bijkomende behandeling, met uitzondering van een mogelijke voortgezette behandeling van het type hormoontherapie. 

Tien jaar geleden of minder

copyright Lectrr

Voor bepaalde kankers geldt, sinds 1 april 2020, een kortere termijn dan tien jaar op het recht om vergeten te worden, bijvoorbeeld bij bepaalde vormen van teelbalkanker, borstkanker of baarmoederhalskanker. Bij andere kankers, bijvoorbeeld bepaalde vormen van leukemie of prostaatkanker, zal u de kanker uit het verleden ook moeten vermelden en zal u vervolgens in aanmerking komen voor verzekering onder bepaalde standaardvoorwaarden. De verzekeringsmaatschappijen zullen daarvoor een zogenaamd ‘referentierooster’ gebruiken met ziektebeelden en toegangsvoorwaarden.

Het algemene recht om vergeten te worden en het referentierooster zullen gelden voor alle nieuw aangegane schuldsaldoverzekeringsovereenkomsten. 

Wat met bestaande contracten?

Als u al een schuldsaldoverzekering heeft en gebruik wil maken van dit ‘recht om vergeten te worden’, kunt u uw bestaande verzekeringsovereenkomst stopzetten en een nieuwe afsluiten. Ga in dat geval na in uw verzekeringsovereenkomst hoe u dit juist dient te doen. 

Als u al een schuldsaldoverzekering heeft en gebruik wil maken van het ‘recht om vergeten te worden’, kunt u uw bestaand contract stopzetten en een nieuw afsluiten.

Hou daarbij wel de volgende zaken in uw achterhoofd: 

  • Vermijd dat u zonder verzekering komt te zitten: laat eerst een simulatie maken van de prijs van een nieuwe schuldsaldoverzekering bij uw huidige verzekeraar en/of bij andere verzekeraars vóór u uw huidige verzekeringsovereenkomst opzegt. Zo weet u of het de moeite loont uw huidige verzekeringsovereenkomst op te zeggen.
  • Ga na of een schuldsaldoverzekering afsluiten bij een andere verzekeraar dan degene die gelinkt is aan de bank waar u uw lening heeft lopen, geen negatief effect heeft op het tarief van uw lening. Vaak wordt als voorwaarde voor een gunstiger percentage bij de lening namelijk gesteld dat u uw schuldsaldoverzekering (en eventueel ook uw brandverzekering) afsluit bij de door de bank naar voren geschoven verzekeraar.
  • Als u uw verzekeringspremie in één keer betaalde, zal u eventueel recht hebben op een terugbetaling van het resterende gedeelte van uw schuldsaldoverzekeringspremie. Indien u uw schuldsaldoverzekering fiscaal heeft ingebracht voor een belastingvermindering, dan zal het deel dat u onterecht reeds inbracht belast worden aan 33% + de gemeentetaks.

Bij geschillen omtrent de toepassing van het recht om vergeten te worden is het Opvolgingsbureau voor de tarifering  bevoegd om een niet-bindend advies te geven. Bij blijvende onenigheid kan de kwestie eveneens voor de rechtbank worden gebracht.

Vanaf wanneer?

De algemene termijn van tien jaar voor alle kankers geldt voor alle nieuwe schuldsaldoverzekeringen sinds 1 februari 2020. De kortere termijnen uit het rooster zijn van toepassing voor alle nieuwe schuldsaldoverzekeringen sinds 1 april 2020.