Hoe een privé-hospitalisatieverzekering individueel voortzetten?

Iedereen kan een hospitalisatieverzekering individueel voortzetten als hij bijvoorbeeld zijn bestaande individuele of collectieve hospitalisatieverzekering verliest door te veranderen van werk, ontslag, pensioen, echtscheiding, of vertrek uit de ouderlijke woonst. Hoe gaat dat in zijn werk?

De individuele hospitalisatieverzekering

Elke verzekerde heeft de garantie dat hij levenslang en onder dezelfde voorwaarden van zijn individuele privéhospitalisatieverzekering kan genieten bij dezelfde verzekeraar, ook als hij chronisch ziek of gehandicapt wordt. Deze garantie geldt ook voor de partner en de kinderen die mee in de verzekering zijn opgenomen, ook als die bijv. het gezin of het ouderlijk huis verlaten. U moet uw verzekeringsmaatschappij schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen als iemand het gezin verlaat. De maatschappij moet dit gezinslid binnen de 30 dagen een aanbod doen . Het gezinslid heeft 60 dagen de tijd om het aanbod al dan niet te aanvaarden. Er is geen medisch onderzoek nodig en er geldt geen wachtperiode.

Mogelijke problemen

 • De termijnen voor individuele voortzetting zijn kort. Hou daar rekening mee!
 • Wie verhuist naar het buitenland, loopt het risico om zijn polis niet te kunnen voortzetten.

De collectieve hospitalisatieverzekering via het werk

Wie een collectieve hospitalisatieverzekering heeft via zijn werkgever en die verzekering bij pensionering, ontslag, verandering van werkgever… individueel wil voortzetten, kan dat, zonder aanvullend medisch onderzoek en zonder nieuwe medische vragenlijst. De verzekeraar mag geen premiestijging vragen of andere voorwaarden opleggen als u in de loop van de collectieve hospitalisatieverzekering ziek bent geworden. Voorwaarde is wel dat u op het moment van het verlies van de dekking door de collectieve verzekering, minstens twee jaar onafgebroken aangesloten was bij een hospitalisatieverzekering.

De verzekeraar is verplicht om waarborgen te bieden die minstens gelijkaardig zijn (niet noodzakelijk identiek) aan de collectieve ziekteverzekering. De waarborgen zijn gelijkaardig als deze elementen worden overgenomen uit het collectieve contract:

 • De kamerkeuze (het al dan niet geheel of deels terugbetalen van de kosten van een één-, twee- of meerpersoonskamer)
 • De terugbetalingsformule (forfaitair, op basis van de terugbetaling door het ziekenfonds, of op basis van de werkelijke kosten)
 • De pre- en posthospitalisatie (het al dan niet terugbetalen van de ambulante kosten in een bepaalde periode voor en na de hospitalisatie)
 • De waarborg voor zware ziekten (het al dan niet terugbetalen van de ambulante kosten van zware ziekten)

Mogelijke problemen

 • De termijnen voor individuele voortzetting zijn kort. Hou daar rekening mee!
 • Bij de individuele voortzetting kan de premie wel aangepast worden aan de leeftijd van de cliënt. Daardoor kan de premie hoog uitvallen. Er is wel een wettelijke mogelijkheid om deze hoge premie te vermijden of te beperken, door al tijdens de duur van het collectieve contract een bijkomende premie te betalen waarmee u een individuele reserve aanlegt. Daardoor zal de premie op het moment dat u ze individueel wilt voortzetten, goedkoper zijn. Vraag ernaar bij uw werkgever. Maar het nut van deze individuele reserve is betwistbaar: als u van verzekeraar verandert, bijv. omdat u van werkgever verandert, kunt u de al opgebouwde reserve niet meenemen naar de nieuwe verzekeraar. Sommigen menen dat het interessanter is om het bedrag van deze individuele reserve op een spaarrekening te storten of verstandig te beleggen.

Tip

Als u twijfelt of het aanbod dat u krijgt wel gelijkaardig is, kunt u steeds contact opnemen met de Ombudsman van de verzekeringen

Procedure voor individuele voortzetting van collectieve hospitalisatieverzekering

 • De werkgever brengt de verzekerde ex-werknemer ten laatste 30 dagen na het verlies van de collectieve verzekering schriftelijk of elektronisch op de hoogte van dit verlies en van de mogelijkheid om de overeenkomst individueel voort te zetten. Opgepast! De ex-werknemer wordt geacht om zelf de aangesloten gezinsleden op de hoogte te brengen van de mogelijkheid van een individuele voortzetting. Vooral in situaties waarin de relaties tussen gezinsleden niet zo goed zijn, kan dit problemen veroorzaken.
 • Vanaf het moment dat de verzekerde ex-werknemer op de hoogte gebracht is van de mogelijkheid van individuele voortzetting, hebben de ex-werknemer en zijn aangesloten gezinsleden 30 dagen om de verzekeraar schriftelijk of via e-mail op de hoogte te brengen van hun wens om de verzekering individueel voort te zetten. Die termijn is eenmaal verlengbaar met dertig dagen, op voorwaarde dat u de verzekeraar hierover informeert. 
 • De verzekeraar heeft 15 dagen om de verzekerde en z’n aangesloten gezinsleden een verzekeringsaanbod te doen.
 • Vanaf de dag van de ontvangst van dit aanbod, beschikken de ex-werknemer en zijn aangesloten gezinsleden over 30 dagen om de verzekeraar schriftelijk of elektronisch te laten weten of ze het aanbod aanvaarden. Daarna vervalt het recht op individuele voortzetting. Hou dus altijd rekening met deze korte termijn!

Dit recht op individuele voortzetting geldt ook voor de partner en kinderen die mee verzekerd zijn. Ook na een scheiding of als de kinderen het huis uit gaan, kunnen ze het recht op individuele voortzetting doen gelden. Ze hebben in dat geval een termijn van 105 dagen om de verzekeraar schriftelijk of elektronisch op de hoogte te brengen van hun wens om het contract individueel voort te zetten. De procedure loopt verder zoals hierboven beschreven.