Werk(hervatting) en kanker: Werken tijdens de behandeling

Mag u werken als u in behandeling bent voor kanker? Mag u vrijwilligerswerk doen? Kunt u zelfstandige worden als u ziek bent? Lees het antwoord hier.

De vragen en antwoorden hieronder gelden enkel voor werknemers. De arbeidsongeschikte zelfstandige en de arbeidsongeschikte die werkt in statutair verband of werk verricht op een andere grond dan de arbeidsovereenkomst, komen hier voorlopig niet aan bod.

Mag ik tijdens de behandeling een betalende activiteit verrichten?

In principe moet u, om als arbeidsongeschikt erkend te worden en te blijven, alle activiteiten stopgezet hebben. Ongeacht de oorzaak van uw ziekte kan de adviserend arts van het ziekenfonds echter de toestemming geven om een aan uw gezondheidstoestand aangepaste activiteit uit te oefenen, hetzij bij de eigen werkgever, hetzij bij een andere werkgever.

U moet dus toestemming aanvragen aan de adviserend arts van het ziekenfonds. Vraag het juiste formulier daarvoor bij uw ziekenfonds.
Als het om een betalende activiteit gaat, kan dit immers een weerslag hebben op uw ziekte- en invaliditeitsuitkering. U moet echter niet wachten op de toestemming van de adviserend arts om de betalende activiteit aan te vatten. Die toestemming kan ook achteraf gegeven worden. De toestemming moet wel ten laatste op de werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan de werkhervatting worden aangevraagd. Daarnaast kan de adviserend arts deze toestemming ook geven nadat hij in het kader van het re-integratietraject het re-integratieplan van de arbeidsarts (ook preventieadviseur-arbeidsarts genoemd) heeft ontvangen.  

Na uw aanvraag zal de adviserend arts nagaan of de activiteit geen gevaar inhoudt voor uw gezondheidstoestand en of u minstens 50 % arbeidsongeschikt blijft op medisch vlak (lees meer). Geeft hij u toestemming, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke goedkeuring.

U moet er wel rekening mee houden dat het uitoefenen van een toegelaten betaalde activiteit (het ontvangen van loon, niet het ontvangen van een kostenvergoeding) een weerslag heeft op het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het ziekenfonds kan u informeren omtrent uw concrete situatie.

Mag ik tijdens de behandeling vrijwilligerswerk doen?

Niet alleen voor betaalde activiteiten, maar ook voor vrijwilligerswerk hebt u de goedkeuring nodig van de adviserend arts van het ziekenfonds. Na uw aanvraag zal deze nagaan of het vrijwilligerswerk verenigbaar is met uw gezondheidstoestand.  Bovendien mag het vrijwilligerswerk  geen schade berokkenen aan uw werkgever (bijv. als gevolg van een concurrerende activiteit). In geval van twijfel vraagt u dan ook het best de schriftelijke toestemming van uw werkgever.

Het ontvangen van een kostenvergoeding voor deze activiteiten heeft geen gevolgen voor uw uitkering (het bedrag van de kostenvergoeding moet natuurlijk wel overeenstemmen met de gemaakte onkosten).

Ik kan werken, maar dat loopt nog niet zoals vroeger. Is er een premie die mijn rendementsverlies kan compenseren?

Ja, dat is de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP), een ondersteuningspremie voor uw werkgever ter compensatie van de impact die een arbeidsbeperking zoals kanker heeft op het functioneren in uw job. De premie bestaat ook voor zelfstandigen. Meer info over de VOP.

Kan ik een zelfstandige activiteit opstarten tijdens mijn periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit?

Ja, het is mogelijk om een nieuwe zelfstandige activiteit op te starten, maar alleen na toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds. Vraag uw ziekenfonds om het formulier om een zelfstandige activiteit op te starten, vul het in en bezorg het aan de adviserend arts.

Er zijn twee mogelijkheden:

  • U krijgt een arbeidsongeschiktheids- of een invaliditeitsuitkering op basis van een minstens halftijdse vroegere tewerkstelling? Dan zult u zelfstandige in bijberoep zijn.
  • U krijgt een arbeidsongeschiktheids- of een invaliditeitsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling die minder dan halftijds was? Dan zult u worden ingeschreven als zelfstandige in hoofdberoep.

De inkomsten uit deze zelfstandige arbeid kunnen een impact hebben op de hoogte van de arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering. Vraag dat goed na bij uw ziekenfonds.