Werk(hervatting) en kanker: Verplichtingen na afloop van de arbeidsongeschiktheid

Overzicht van alle juridische vragen over verplichtingen na afloop van de arbeidsongeschiktheid waarmee (ex-)kankerpatiënten geconfronteerd kunnen worden in het kader van hun werk(hervatting). De wetgeving rond werkhervatting kan complex en onoverzichtelijk zijn, en is vaak in zeer ontoegankelijke taal geschreven. Onze antwoorden moeten u in staat stellen toch de juiste informatie te vinden. Bekijk het volledige overzicht van vragen.

De onderstaande vragen (en antwoorden) zijn beperkt tot het werknemersstatuut. De arbeidsongeschikte zelfstandige en de arbeidsongeschikte die werkt in statutair verband of werk verricht op een andere grond dan de arbeidsovereenkomst, komen hier voorlopig niet aan bod.

Wat zijn mijn verplichtingen als werknemer na afloop van mijn arbeidsongeschiktheid? En die van mijn werkgever?

Na afloop van uw arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht om u opnieuw tewerk te stellen, en hierbij de arbeidsovereenkomst te respecteren. Dat wil zeggen dat hij u 'het overeengekomen werk', zoals in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen of zoals bepaald is in het re-integratieplan, moet laten hervatten onder de voorwaarden die golden voor de arbeidsongeschiktheid. Zelf bent u ook verplicht de arbeidsovereenkomst opnieuw uit te voeren onder deze voorwaarden.

U dient het werk spontaan te hervatten na afloop van de arbeidsongeschiktheid. Uw werkgever hoeft u hiervoor niet uit te nodigen. De werkhervatting moet in principe ook niet aangekondigd worden, omdat de periode van arbeidsongeschiktheid op voorhand vaststaat. Maar dat neemt niet weg dat u dit, met het oog op de persoonlijke verhoudingen met uw werkgever, wel informeel kunt doen. 

Er bestaat wel aanmeldingsplicht bij uw ziekenfonds. Wanneer u het werk hervat, moet u, uiterlijk binnen de acht dagen na afloop van de arbeidsongeschiktheid, een bewijs van werkhervatting van de werkgever overmaken aan het ziekenfonds. De werkgever kan dit ook doen via de website van de sociale zekerheid.

Kan ik mijn werk hervatten voor het einde van mijn arbeidsongeschiktheid?

Als u zich in staat acht om het werk te hervatten voor het einde van uw arbeidsongeschiktheid (zoals vermeld op het medisch attest van de behandelend arts), dan kunt u dat in principe doen (zie ook vraag 'Vanaf wanneer word ik arbeidsongeschikt?'). De werkgever heeft de plicht om u opnieuw te laten werken onder dezelfde voorwaarden als deze voor de arbeidsongeschiktheid.

De werkgever moet er echter ook als een goed huisvader op toezien dat de arbeid in passende omstandigheden (met het oog op de veiligheid en gezondheid) wordt uitgevoerd. Niet enkel ten aanzien van u, maar ook ten aanzien van uw collega's. Hij kan zich dus de vraag stellen of u in staat zult zijn om het werk voortijdig te hervatten, maar hij is niet bekwaam om hierover te oordelen. Deze beoordeling komt enkel een arts toe.

Wanneer u geconfronteerd wordt met twijfel van uw werkgever omtrent uw arbeidsgeschiktheid, kunt u uw goodwill tonen door spontaan een "bezoek voorafgaand aan de werkhervatting" aan te vragen bij uw arbeidsarts (ook preventieadviseur-arbeidsarts genoemd). U zou ook een attest van uw behandelend arts kunnen voorleggen. De werkgever kan echter geen "bewijs van genezing" eisen.

De werkgever van zijn kant kan, vóór de werkhervatting, een beroep doen op een controlearts die u aan een onderzoek kan onderwerpen. En wanneer u onderworpen bent aan het verplicht gezondheidstoezicht, moet u zich voor de werkhervatting laten onderzoeken door de arbeidsarts.

U kunt daarnaast ook zelf het initiatief nemen om een re-integratietraject op te starten. Dat initiatief kan ook uitgaan van uw behandelend arts (enkel bij uw akkoord), de adviserend arts van het ziekenfonds en van de werkgever. Lees hier meer over de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten.