Sociale voorzieningen: Andere maatregelen en voordelen

Een overzicht van andere maatregelen en voordelen voor mensen met kanker: steun vanuit privé-initiatieven, kinderbijslag, kortingen op openbaar vervoer, telefonie, internet, elektriciteit enz.

Financiële steun van privé-initiatieven

Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker

Er zijn nog altijd kankerpatiënten die tussen de mazen van het net vallen en voor wie de ziektekosten bijzonder problematisch zijn. Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker kan een eenmalige steun toekennen, op basis van criteria als gezinsinkomen, andere tussenkomsten, verhouding tussen minimale medische oplegkosten en inkomen ... Lees hier meer over het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker.

Stichting tegen Kanker

Ook de Stichting tegen Kanker biedt financiële steun aan specifiek voor mensen met kanker. Of u in aanmerking komt, wordt bepaald door uw gezinsinkomen. Aanvragen kunnen enkel via het ziekenhuis, ziekenfonds of OCMW. Lees meer op de website van de Stichting tegen Kanker.

Sofhea, fonds voor hematologische aandoeningen

Sofhea is een sociaal fonds voor hematologische aandoeningen (ernstige bloedziekten zoals leukemie, lymfeklierkanker, de ziekte van Kahler). Het wil de zwaar getroffen patiënten psychologisch bijstaan en alle middelen aanwenden om de socio-financiële druk te verlichten. Via zijn onderzoeksafdeling, de Sofhea-CRUH aan de KU Leuven, steunt Sofhea in belangrijke mate ook de Leuvense navelstrengbloedbank.

Sofhea is een niet-gesubsidieerde vzw in de schoot van het UZ Leuven en helemaal afhankelijk van de inzet, de middelen en het enthousiasme van zijn onbezoldigde medewerkers. Lees meer op de site van Sofhea.

Hulpfonds van het ziekenfonds

Sommige ziekenfondsen beschikken over een eigen hulpfonds dat een tegemoetkoming kan bieden aan financieel kwetsbare gezinnen met hoge medische kosten. De tegemoetkoming is meestal eenmalig en afhankelijk van een inkomensonderzoek en financiële begeleiding.

Het OCMW

Het OCMW kan financiële hulp bieden op terreinen waar het leefloon ontoereikend of niet van toepassing is, bijv. bij hoogoplopende medische onkosten of een te dure continue medische behandeling. Lees meer

Kinderbijslag

Gewoon stelsel van kinderbijslag

Lees alles over het gewone stelsel van kinderbijslag voor werknemers. De kinderbijslag voor zelfstandigen wordt geregeld door het sociaal verzekeringsfonds waarbij de rechthebbende zelfstandige is aangesloten.

  • Elk kind heeft tot 18 jaar (tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin het kind 18 wordt) een absoluut recht op kinderbijslag. Voor kinderen met een aandoening ligt de maximumgrens op 21 jaar.
  • Wie student, stagiair of werkzoekende is of werkt met een leerovereenkomst, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag tot maximum 25 jaar.
  • Wie niet meer leerplichtig is en als werkzoekende ingeschreven is bij de VDAB , behoudt nog maximaal 12 maanden het recht op kinderbijslag in de 'beroepsinschakelingstijd', de vroegere 'wachttijd' voor hij eventueel een werkloosheidsuitkering krijgt.
    Lees meer over de periode na afstuderen en voor u werkt.
  • Kinderen van personen met een arbeidsongeschiktheid en kinderen met een aandoening hebben soms recht op een toeslag van de kinderbijslag (vroeger de 'verhoogde kinderbijslag').

Kinderbijslag voor zieke jongeren

Tijdens de studie

Wordt u tijdens het academiejaar getroffen door een ernstige ziekte of wordt u gehospitaliseerd, en bent én blijft u voor ten minste 27 studiepunten ingeschreven, dan behoudt u het recht op kinderbijslag tot het einde van dat academiejaar.
Wie zich uitschrijft als student, moet zich onmiddellijk bij de VDAB aanmelden als 'schoolverlater in beroepsinschakelingstijd'.

In beroepsinschakelingstijd

Een jongere die in beroepsinschakelingstijd zit en ziek wordt, wordt geschrapt als werkzoekende en komt verder in aanmerking voor kinderbijslag gedurende de volledige periode van schorsing van de wachttijd door de RVA, evenals gedurende het nog te lopen gedeelte van de 12 maanden.
Na zijn ziekte moet de schoolverlater zich binnen de vijf werkdagen na het einde van de ziekte opnieuw inschrijven als werkzoekende. Zo niet gaat het recht op kinderbijslag voor de voorbije ziekteperiode volledig verloren.

Na de beroepsinschakelingstijd

  • Wie geen recht meer heeft op kinderbijslag en door zijn ziekte niet kan werken, kan in aanmerking komen voor allerlei tegemoetkomingen voor personen met een erkende handicap, bijv. een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.
  • Het is belangrijk dat jongeren zich niet laten afschrikken door het (tijdelijke) statuut van 'persoon met een handicap'.
  • Voor wie geen erkenning krijgt als 'persoon met een handicap', is er nog het vangnet van de sociale bijstand. Dat garandeert iedereen een minimuminkomen (het leefloon van het OCMW ) en andere voorzieningen (o.a. uitkeringen aan personen met een handicap en gewaarborgde gezinsbijslag).

Vrijstelling van het dragen van de veiligheidsgordel

Tot voor enkele jaren was het relatief gemakkelijk om een vrijstelling te krijgen voor het dragen van een veiligheidsgordel in de auto, bijvoorbeeld tijdens de laatste maanden van een zwangerschap, na een operatie of wegens een handicap ... Maar om levens te redden, is het verkrijgen van een vrijstelling verstrengd.

Enkel als er 'gewichtige medische tegenindicaties' zijn, kan iemand voor beperkte of onbeperkte tijd een vrijstelling krijgen om de gordel te dragen. Bij kankerpatiënten kan het dragen van een autogordel bijvoorbeeld eventueel problemen geven na een laryngectomie of door pijn bij erge stralingswonden. Het is de dokter die beslist of er een gegronde medische reden is waarvoor de patiënt geen gordel hoeft te dragen. Het doktersattest moet samen met de ingevulde aanvraag voor vrijstelling schriftelijk ingediend worden bij de FOD Mobiliteit en binnen de vijf dagen krijgt de persoon de vrijstelling. De chauffeur moet die vrijstelling van de FOD altijd bij zich hebben als hij met de wagen rijdt. Een doktersattest alleen is dus niet voldoende om zonder veiligheidsgordel te mogen rijden.

Maar misschien kan de patiënt zich voldoende behelpen met een aantal hulpmiddeltjes die het dragen van een autogordel comfortabeler maken. Een kussentje, zacht hoesje rondom of een stukje mousse tussen de huid en de veiligheidsgordel kan veel ongemak voorkomen (o.a. in sommige autowinkels te verkrijgen). Door de gordel iets uit te trekken en er bovenaan een wasknijper op te klemmen kan de druk wat verminderd worden (bijv. als de huid bij een borstprothese of implantaat gevoelig is).

Korting openbaar vervoer

Trein

Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming heeft recht op een kortingskaart voor de trein, net als zijn/haar levenspartner en de personen ten laste. De kaart geeft recht op 50 % korting bij aankoop van biljetten in 2de klas op het Belgische spoorwegnet.

Bus en tram van De Lijn

Sociaal gsm- of telefoontarief

Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat door grote telefoonoperatoren toegekend wordt aan bepaalde personen. Dat geldt o.a. voor wie een leefloon ontvangt en voor personen bij wie een laryngectomie (wegname van het strottenhoofd) is uitgevoerd. Het sociaal internettarief maakt deel uit van het sociaal telefoontarief.

Lees meer over de voorwaarden, het bedrag en hoe een aanvraag doen.

Sociaal internettarief

Het sociaal internettarief maakt deel uit van het sociaal telefoontarief. Sommige providers geven bovenop het wettelijke sociale tarief een bijkomende korting voor internet. Vraag informatie bij uw internetprovider.

Sociale maximumprijs gas en elektriciteit

Sommige gezinnen en personen (o.a. sommige personen met een handicap, wie van een leefloon leeft, wie een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgt …) genieten van verlaagde elektriciteit- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximumprijzen. Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteit- en gasprijzen.Sinds 2010 wordt deze sociale maximumprijs in principe automatisch toegekend aan wie daar recht op heeft. Is dit niet het geval (bijv. omdat de energiefactuur niet op uw naam staat …), dan kunt u het sociaal tarief zelf aanvragen bij uw leverancier. U overhandigt de leverancier dan een attest dat u tot één van de categorieën behoort.
Lees meer over het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas.