Professionele hulpverlening

Wanneer u getroffen wordt door kanker zal u behandeld worden door verscheidene professionele hulpverleners. Uw eerste contact zal normaal gezien via de huisarts verlopen, maar daarnaast staan, zowel in als buiten het ziekenhuis, heel wat mensen voor u klaar.

In het ziekenhuis

Gesprek dokter met patiënt
 • de medisch oncoloog: de arts gespecialiseerd in de behandeling van kanker;
 • de oncologisch chirurg: de specialist die vooral operaties uitvoert;
 • de radiotherapeut-oncoloog: de arts gespecialiseerd in de behandeling van kanker door bestraling. Niet elk ziekenhuis heeft echter een bestralingsafdeling. Voor radiotherapie moet u daarom mogelijk naar een ander ziekenhuis;
 • de orgaanspecialist, bijvoorbeeld de gynaecoloog, de uroloog, de hematoloog, de maag-darmspecialist, de longarts ... ;
 • de oncologisch verpleegkundige: is gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met kanker tijdens hun behandeling;
 • de oncocoach: neemt de verbindingsrol op tussen het multidisciplinair oncologisch team en de patiënt, zorgt voor de persoonlijke opvang en de ondersteuning van mensen die een kankerbehandeling krijgen of gekregen hebben en hun naasten, informeert en begeleidt hen doorheen het volledige behandelingstraject.
  Deze functie bestaat niet in alle ziekenhuizen, soms bestaat ze onder een andere naam, bijv. verpleegkundig consulent oncologie, coördinator oncologische zorg, coördinerend verpleegkundige oncologische zorg ...;
 • de secretariaatsmedewerker: zorgt ervoor dat uw medisch dossier altijd ter beschikking is, dat alle nodige afspraken voor onderzoeken gemaakt worden ...;
 • de psycholoog: kan emotionele steun bieden als u het moeilijk hebt (Zodat patiënten even zouden kunnen ontsnappen aan de steriele omgeving van de behandelruimtes hebben heel wat ziekenhuizen ook oncolounges ingericht, een rustige aparte ruimte met een gezellige, huiselijkere inrichting.);
 • de sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werker: zij kunnen evenzeer emotionele steun bieden, en kunnen u ook helpen met organisatorische of financiële problemen;
 • de diëtist: kan u voedingsadvies geven dat speciaal gericht is op uw situatie:
 • het revalidatieteam: kan u begeleiden, o.a. met een aangepast oncorevalidatieprogramma om uw fysieke conditie én uw levenskwaliteit te verbeteren
 • het palliatief supportteam: begeleidt patiënten van wie de levensprognose beperkt is en hun naasten, geeft advies over palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning; 
 • de dienst zingeving en levensbeschouwing: focust op spirituele zorg, kan u helpen omgaan met levens- en/of geloofsvragen (deze dienst bestaat in sommige ziekenhuizen onder de naam ‘pastorale dienst’ of onder een andere naam). 

Buiten het ziekenhuis