Voor mensen die in de privésector of de openbare sector werken en een tijdje minder of niet willen werken om voor een zieke te zorgen, bestaan er drie thematische verloven. Naast het hieronder beschreven mantelzorgverlof zijn dat het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof.

Sinds 1 september 2020 is er met het mantelzorgverlof een derde thematisch verlof voor wie een tijdje minder of niet wil werken om voor een zieke te zorgen. Het geeft werknemers in de privésector en ambtenaren de mogelijkheid om één extra maand zorgverlof op te nemen.

  • Het verlof kan voltijds in één maand worden opgenomen, maar wie voltijds werkt kan het ook halftijds of via één vijfde opnemen.
  • De maand verlof geldt per zorgbehoevende. Gespreid over een volledige loopbaan mag een mantelzorger maximaal zes maanden gebruikmaken van het voltijdse mantelzorgverlof. D.w.z dat een mantelzorger verlof kan opnemen voor maximaal zes personen. 
  • Belangrijk: je hoeft geen familie te zijn om aanspraak te maken op het verlof (wat wel een voorwaarde is als je bijv. ‘verlof voor medische bijstand’ aanvraagt). Ook als buur of vriend kun je gebruikmaken van de nieuwe regeling.
  • Maximum 3 personen kunnen zorgverlof aanvragen voor dezelfde patiënt.
  • Om een beroep te kunnen doen op het verlof moet de mantelzorger een erkenning aanvragen bij het ziekenfonds. De mantelzorger dient daarvoor een verklaring op erewoord in, waarin hij aangeeft dat hij minstens 50 uur per maand, of 600 uur per jaar, hulp en bijstand verleent aan de hulpbehoevende. Het ziekenfonds evalueert de zorgbehoevendheid van de patiënt alvorens de erkenning goed te keuren.
  • De erkenning blijft in principe één jaar geldig, maar een verlenging is mogelijk. Het volstaat dat mantelzorger en hulpbehoevende op erewoord verklaren dat de situatie een verlenging vereist.
  • Wie mantelzorgverlof opneemt, heeft recht op een uitkering van de RVA. Lees alle informatie hierover op de website van de RVA.

Vraag meer info bij uw ziekenfonds.

Om voor een zieke naaste te zorgen kunnen mantelzorgers (naast verlof voor medische bijstand, palliatief verlof en mantelzorgverlof) ook nog een beroep doen op tijdskrediet met motief (privésector), loopbaanonderbreking (openbare sector) en eventueel ouderschapsverlof.