Kans op genezing bij dikkedarmkanker en meer info

De kans op genezing hangt bij dikkedarmkanker van veel dingen af: van de uitgebreidheid van de ziekte bij diagnose, van de agressiviteit van de tumor, van de leeftijd en de algemene toestand van de patiënt, van de grootte van de tumor, van het feit of er al dan niet uitzaaiingen zijn, van het effect van de behandeling enz. Uw behandelend arts kan meer uitleg geven over al deze factoren.

Bij kanker wordt vaak gesproken in termen van vijfjaarsoverleving, dat is het gemiddelde percentage patiënten dat vijf jaar na de diagnose nog leeft. Bij een niet-uitgezaaide dikkedarmkanker ligt dat cijfer vrij hoog: bij een meerderheid van de mensen die erdoor getroffen worden, heeft de behandeling een genezend effect. Als er uitzaaiingen zijn op afstand, ligt de vijfjaarsoverleving veel lager.

Algemeen geldt dat hoe kleiner de tumor is en hoe vroeger hij ontdekt wordt, hoe beter de geneeskansen zijn. Hou er rekening mee dat elke situatie uniek is en dat overlevingscijfers alleen een globaal beeld geven. Niemand kan voorspellen wat er in uw geval precies zal gebeuren. Praat erover met uw arts: hij kent uw situatie het best.

Nazorg

Leven met kanker is een hele beproeving. Behalve de fysieke ongemakken die de medische behandeling met zich meebrengt, worden de meeste kankerpatiënten geconfronteerd met allerlei zorgen, angsten en onzekerheden.

Als de therapie met succes is afgerond, vragen patiënten zich af wat er nog meer gedaan kan worden. Als het met de therapie niet gelukt is de kanker uit te schakelen, is het de vraag hoe de symptomen zo goed mogelijk bestreden kunnen worden en wie daarbij kan helpen. Hulp bij de praktische én bij de emotionele aspecten van de ziekte is vaak welkom.

Nazorg is in beide situaties erg belangrijk. Het begrip ‘nazorg’ houdt dan ook veel in: medische begeleiding, oncorevalidatie (onder begeleiding bewegen en sporten om de fysieke conditieén de levenskwaliteit te verbeteren), psychische en sociale opvang en zo nodig palliatieve zorg.

Een uiterst belangrijk deel van de nazorg is ook een langdurige geregelde medische controle (lichamelijk onderzoek, bloedafname, radiografieën) door het behandelend artsenteam, vooral met de bedoeling herval of mogelijke uitzaaiingen zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen. 

Vragen?

Uw behandelend arts in het ziekenhuis

Praat met uw behandelend arts over mogelijke symptomen, bijwerkingen of fysieke, psychologische of emotionele problemen. Hij kent uw ziekte en het verloop immers het best.

De stomaverpleegkundige

Met vragen over de stoma kunt u terecht bij uw arts of bij de (hoofd)verpleegkundige van de ziekenhuisafdeling waar u werd/wordt behandeld. In verschillende ziekenhuizen zijn er gespecialiseerde stomaverpleegkundigen. De stomaverpleegkundigen zijn telefonisch bereikbaar. Soms zijn er in het ziekenhuis ook stomaconsultaties. Ook thuis kunt u altijd een beroep doen op een gespecialiseerde stoma- en incontinentieverpleegkundige van uw thuisverplegingsdienst.

Andere hulpverleners in het ziekenhuis/de thuiszorg

Alle kankerafdelingen beschikken over gespecialiseerde zorgverleners die u kunnen helpen met praktische en emotionele problemen: verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, diëtisten, logopedisten, kinesitherapeuten enz. Vraag naar hen in het ziekenhuis of bij uw thuiszorgorganisatie.

Uw huisarts

De behandeling van kanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en ook uw huisarts betrokken zijn. Dat overleg heet het multidisciplinair oncologisch consult. Uw huisarts krijgt daarvan het verslag en heeft toegang tot uw medisch dossier. U kunt uw vragen dus ook aan uw huisarts stellen. Indien nodig zal hij doorverwijzen naar andere zorgverleners. 

Zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker

In een 40-tal ziekenhuizen en campussen in Vlaanderen en Brussel heeft Kom op tegen Kanker goed opgeleide zorgvrijwilligers. Zij verzekeren een permanentie op bepaalde afdelingen van het ziekenhuis. Die vrijwilligers nemen de tijd om naar u te luisteren, met u te praten, u te helpen zoeken naar geschikte informatie, uw problemen te signaleren aan de zorgverleners enz. Vraag ernaar op de afdeling waar u behandeld wordt of zoek in deze lijst van permanenties of er in uw ziekenhuis zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker zijn.