Wanneer u opnieuw arbeidsongeschikt wordt en langdurig afwezig bent, hebt u dezelfde plichten (zoals werkgever of ziekenfonds verwittigen, medisch getuigschrift bezorgen ...).

Wanneer de nieuwe arbeidsongeschiktheid zich voordoet binnen de 14 dagen na het einde van een periode van ongeschiktheid waarvoor u gewaarborgd loon heeft ontvangen, is het gewaarborgd loon niet opnieuw verschuldigd, tenzij u door middel van een medisch getuigschrift bewijst dat de nieuwe ongeschiktheid te wijten is aan een andere oorzaak. Wanneer u tijdens de eerste periode van arbeidsongeschiktheid uw rechten op het gewaarborgd loon nog niet hebt uitgeput, hebt u recht op de betaling van het resterend gedeelte. Indien het echter gaat om een beroepsziekte, is er steeds opnieuw gewaarborgd loon verschuldigd, op voorwaarde dat de vorige arbeidsongeschiktheid beëindigd is.

Wanneer een nieuwe arbeidsongeschiktheid zich voordoet tijdens de uitvoering van aangepast of ander werk in het kader van een re-integratietraject heeft men geen recht op een nieuw gewaarborgd loon ten laste van uw werkgever. U valt dus meteen weer terug op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de verplichte ziekteverzekering - tenzij de nieuwe arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een beroepsziekte die tijdens deze periode is opgetreden of van een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar of van het werk dat tijdens deze periode plaatsvond. Hierdoor wil men vermijden dat werkgevers ontmoedigd worden om aan de re-integratietrajecten mee te werken. 

Lees meer over de gevolgen van een nieuwe arbeidsongeschiktheid tijdens een progressieve werkhervatting.