Groepsverzekeringen

Veel werkgevers sluiten ten behoeve van hun personeel een bijkomende verzekering voor alle werknemers af. Zowel de werkgever als de werknemer betaalt een gedeelte van de premie. Deze bijkomende verzekering kan van alles bevatten: bijvoorbeeld een inkomensverzekering, een aanvullend pensioen, een invaliditeitsdekking, een hospitalisatieverzekering of een tijdelijke levensverzekering. 

Voor overlijdensverzekeringen die op individuele basis worden afgesloten, is er meestal een medische selectie maar om toe te treden tot een overlijdensverzekering in een groepsverzekering is er niet altijd een medische selectie. De reden voor deze uitzondering ligt in het feit dat elke werknemer in de regel al een geneeskundig onderzoek ondergaat vooraleer hij in dienst wordt genomen en vooral dat het risico van de verzekeraar gespreid wordt door de grote groep mensen. De gevallen waarin voor toetreding tot een groepsverzekering toch een geneeskundig onderzoek kan opgelegd worden, zijn door de wet omschreven:

 • wanneer de werknemer de vrijheid krijgt om waarborgen te kiezen die het meest aan zijn behoeften voldoen. Hij kan bijv. kiezen tussen enerzijds een hogere overlijdensdekking en tragere pensioensopbouw of anderzijds een lagere overlijdensdekking en snellere pensioensopbouw;
 • indien het kapitaal bij overlijden (= het bedrag dat een werknemer krijgt als hij vroegtijdig overlijdt) ten minste 50% hoger is dan het kapitaal bij leven (= het bedrag dat een werknemer krijgt bij zijn pensionering);
 • of indien er tien werknemers of minder zijn aangesloten bij de pensioensverzekering.

De aansluiting bij de groepsverzekering mag niet afhankelijk gemaakt worden van het resultaat van dit medisch onderzoek, maar een werknemer kan wel met bepaalde uitsluitingen of beperkingen te maken krijgen. Verzekeraars bepalen bijvoorbeeld soms dat er geen uitkering is van het kapitaal bij overlijden als de werknemer overlijdt aan de gevolgen van een reeds bestaande aandoening. 

Tips

 • Een groepsverzekering is dé manier voor (ex-)kankerpatiënten die werk hebben of van wie een gezinslid werk heeft, om een tijdelijke levensverzekering (bijvoorbeeld om het risico van een hypothecaire lening te dekken) of hospitalisatieverzekering af te sluiten.
 • De inkomensverzekering, invaliditeitsdekking en hospitalisatieverzekering kunnen bij verlies van dekking van de groepsverzekering op individuele basis en onder dezelfde voorwaarden voortgezet worden. Meer informatie 

Mogelijke problemen

 • Soms moet u bij het afsluiten van een groepsverzekering wel een medische vragenlijst invullen en worden er wel individuele voorwaarden gesteld. Meer informatie
 • Als u de beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid door de adviserend arts van de verzekering wil betwisten, hebt u meerdere mogelijkheden. Allereerst kan er een minnelijke medische expertise georganiseerd worden waarbij uw bijstandsarts en de arts van de verzekeringsmaatschappij proberen om een akkoord te bereiken. Idealiter wordt ook de behandelend oncoloog hierbij gehoord. Als zij er onderling niet uitkomen, kunnen zij een derde arts aanstellen die dan een oordeel zal vellen.

  Daarnaast is ook een gerechtelijke medische expertise mogelijk. Hierbij stelt de rechter een onafhankelijke gerechtsdeskundige aan die een niet-bindend advies zal verstrekken. De rechter zal vervolgens op basis van dit advies en de argumenten aangebracht door u en de verzekeringsmaatschappij het geschil beslechten.

  In beide gevallen is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt. U moet zich laten bijstaan door een arts die voldoende vertrouwd is met de verzekeringsgeneeskunde. U kunt samen met hem of haar nagaan hoe die uw kansen inschat en samen met haar/hem voorbereiden welke elementen nodig zijn om de arbeidsongeschiktheid aan te tonen. Er bestaan helaas geen lijsten of databanken met bijstandsartsen: zoek op het internet op ‘bijstandsarts’ of ‘medische expertise’ of stel uw vraag aan de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker (0800 35 445, www.kankerlijn.be).
  Meer informatie over de verschillende soorten medische expertises vindt u in de folder 'Medische expertise in het kader van verzekeringen' (pdf) van het Vlaams Patiëntenplatform.