Advies van de adviserend arts van de verzekeraar

De informatie uit de gezondheidsverklaring komt terecht bij de adviserend arts van de verzekeringsinstelling. Die arts zal op basis van uw verklaring of de verklaring van uw huisarts de verzekeringsmaatschappij adviseren over welk medisch risico u voor haar vormt.

De adviserend arts van de verzekeraar is een dokter die in dienst is van de verzekeringsmaatschappij. Hij heeft soms ook een andere naam: ‘adviserend arts van de verzekeringsmaatschappij’, ‘geneesheer-adviseur’ enz., en mag niet worden verward met de adviserend arts van een ziekenfonds. Lees meer over adviserende artsen in de brochure 'Wie is wie? De expertiseartsen en hun opdracht' van het Vlaams Patiëntenplatform' (pdf).

Vindt de adviserend arts van de verzekeraar dat hij bijkomende gegevens nodig heeft (van uw behandelend specialist bijvoorbeeld), dan moet hij dat altijd via u doen of alleszins u hiervoor vooraf om toestemming vragen en zijn verzoek duidelijk, liefst op papier, toelichten. De adviserend arts mag dat nooit rechtstreeks aan uw arts of het ziekenhuis vragen.

Recht op inzage in uw medisch dossier

Alle over u verkregen informatie moet bewaard worden in een medisch dossier. Dit dossier valt onder de verantwoordelijkheid van de adviserend arts die aan zijn verzekeraar alleen informatie die betrekking heeft op het te verzekeren risico mag meedelen. Zoals elke arts heeft ook de adviserend arts een geheimhoudingsplicht. Die geldt trouwens ook voor zijn of haar directe medewerkers.

Op uw schriftelijk verzoek (het beste via een aangetekend schrijven) geeft de adviserend arts u of uw arts inzage in al uw medische gegevens die hij in zijn dossier heeft. Ook hebt u recht op een afschrift van deze gegevens. Als u vindt dat er niet ter zake doende, onjuiste of onvolledige informatie in uw dossier staat of bepaalde zaken op een onjuiste manier zijn voorgesteld, dan hebt u recht op een correctie van deze gegevens. U moet hierover overeenstemming bereiken met de adviserend arts. U kunt in dat geval in uw dossier ook een aparte aantekening laten opnemen met uw mening over de correctheid van de gegevens of de uitleg van bepaalde zaken in dit dossier.

Arts geeft advies aan de verzekeraar

De adviserend arts maakt een risico-inschatting op basis van de door u verstrekte gegevens. Hij zal vervolgens, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, een advies formuleren aan de verzekeringsmaatschappij, die uiteindelijk beslist u al dan niet te accepteren en onder welke voorwaarden. Dat advies mag alleen informatie bevatten die relevant is voor het te verzekeren risico en geen informatie over andere personen dan de verzekerde.

Er zijn nu verschillende mogelijkheden:

  • De verzekeringsmaatschappij kan beslissen u niet te verzekeren omdat zij het risico dat u vormt te zwaar inschat.
  • Ofwel wil de maatschappij u wel verzekeren maar met bijbetaling van een premie die het bijkomend risico moet dekken.
  • Het is ook mogelijk dat u niet verzekerd raakt voor kanker, maar dat u zich wel kunt laten verzekeren voor andere aandoeningen.
  • In het beste geval wil de verzekeringsmaatschappij u verzekeren en betaalt u dezelfde premie als ieder ander.

Laat zeker schriftelijk weten of u al dan niet ingaat op het voorstel! De motivering van de beslissing van de verzekeraar moet ook schriftelijk gebeuren.

Uw recht op eerste kennisneming

Handig om weten is dat u het recht hebt als eerste het advies te vernemen dat de adviserend arts van plan is om aan de verzekeraar te geven. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u vooraf laten weten aan de adviserend arts: vraag hem het beste schriftelijk (eventueel via een aangetekend schrijven), en zeker vóór het medisch onderzoek dat u als eerste zijn medisch advies wil horen. Dat betekent ook dat u bij een negatief advies uw lopende verzekeringsaanvraag eventueel tijdig kunt intrekken.

Lees ook meer in de brochure 'Verzekeringen. Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin' (pdf) van het Vlaams Patiëntenplatform.